שבת, 23 פברואר 2013 22:46

מודעות ושלטים - חוקי עזר

חוק עזר לכפר ורדים (מודעות ושלטים), התשנ"ד1994-

פורסם:          חש"ם 522,           תשנ"ד )14.6.1994(,             עמ' 212

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית כפר ורדים חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה -

"ארגז ראווה" -ארגז, ארון או גוף אחר בעל נפח העשוי עץ, מתכת, חומר פלסטי, זכוכית או חומר אחר, שהותקן במקום ציבורי ואשר בו מוצגים סחורות או מודעות הנראות לקהל;

"המועצה" -המועצה המקומית כפר ורדים;

"הצגה" -קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק;

"לוח מודעות" -לוח מודעות שהוקם בידי המועצה לשם הדבקת מודעות, או מקום אחר שיעדה המועצה למטרה זו;

"מודעה" -הודעה שפורסמה;

"פרסום" -הודעת דבר לרבים במסירת תוכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה, הצגה או הפצה או במסירת תוכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה או כיוצא באלה;

"ראש המועצה" -לרבות אדם שהוא הסמיך בכתב;

"שלט" -מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או צירוף של אלה;

"שלט בולט" -שלט המותקן על מבנה ומרוחק ונטוי מהקיר באופן כלשהו או שלט המותקן על הגג או על מעקה גג של מבנה.

מודעה ושלט טעונים רשיון

2. )א( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.

)ב( ראש המועצה רשאי -

)1( להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו;

)2( לסרב לתת רשיון.

)ג( לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על הוראות חוק עזר זה או חיקוק אחר.

)ד( מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

)ה( מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, שלושה עותקים ממנה ללא תשלום.

)ו( מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו בתוספת הראשונה.

)ז( תוקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

אגרות

3. )א( ראש המועצה יגבה בעד שלט או מודעה אגרה כמפורט בתוספת השניה.

)ב( תשלום אגרה בעד מודעה יחול על מפרסם המודעה או על מי שגרם לפרסומה.

)ג( תשלום אגרה בעד שלט יחול על מציג השלט או על מי שגרם להצגתו.

)ד( ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

תחולה

4. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על -

)1( מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה;

)2( שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

שמירת מודעות

5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך מודעה, שלט או לוח מודעות.

דרכי פרסום אסורות

6. לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן העלול להוות מפגע לרבים.

מסירת פרטי המפרסם

7. לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צוין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.

סמכויות ראש המועצה

8. )א( ראש המועצה רשאי לדרוש מאדם שפרסם מודעה או הציג שלט, ללא רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

 

)ב( לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א(, רשאי ראש המועצה להורות בכתב על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם ולגבות את הוצאות ההסרה או ההריסה מאותו אדם.

)ג( נוכח ראש המועצה שאין אפשרות לדעת את שמו ומענו של מי שעבר על הוראות חוק עזר זה, רשאי הוא להורות בכתב כאמור בסעיף קטן )ב( אף ללא מסירת דרישתו בכתב לאדם כאמור בסעיף קטן )א(.

פרסום על לוח מודעות

9. )א( לא יפרסם אדם, זולת המועצה, מודעה על לוח מודעות.

)ב( המועצה תפרסם מודעה על לוח מודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה לה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

פטור למודעות אבל

10. מודעות אבל על פטירת אדם פטורות מאגרה.

עונשים

11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 1400 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 55 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

תוספת ראשונה

)סעיף 2)ו((

מידת מודעות המתפרסמות על ידי הדבקה על לוח מודעות:

אורך בס"מ רוחב בס"מ

מודעה גדולה                      93                               62

מודעה בינונית                    46                               62

מודעה קטנה                      46                               31

מודעה זעירה                      23                               31

תוספת שניה

)סעיפים 3)א( ו9-)ב((

האגרה בשקלים חדשים

1. שלט או מודעה המתפרסמים דרך הארה בחשמל, זרחן או כל אמצעי                                                                                     אחר - ברוחב עד 50 ס"מ, לכל מטר אורך או חלק ממנו לשנה                                                         60

לכל 50 ס"מ רוחב נוספים או חלק מהם, תוספת של                                                                 30

2. )א(           שלט המותקן מעל עסק - לכל 0.50 מ"ר או חלק ממנו                                                           20

) ב(  לכל שלט נוסף - כפל האגרה שנקבעה בפסקה )א(;

)ג(   לכל שלט בולט - פי שלושה מהאגרה שנקבעה בפסקה )א(;

)ד(  לכל ארגז ראווה מן הקומה הראשונה ומעלה - כפל האגרה שנקבעה בפסקה )א(.

3. שלט המותקן על גבי עמוד שלטים עירוני                                                                                                20

4. שלט המותקן במקום ציבורי בתחום המועצה, לכל מ"ר או חלק ממנו                                   20

5. שלט המותקן באולם שעשועים, מגרש ספורט ושעשועים או על גבי בנין שאינו                                                                       קשור עם העסק, או בכל שטח אחר, לכל מ"ר או חלק ממנו                                                           20

6. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה, על כל סדרה של 3 לוחות פרסום או חלק מהם -

)א(  מודעה גדולה, עד 3 ימים                                                                                                   20

לכל יום נוסף                                                                                                                     6

)ב(   מודעה בינונית, עד 3 ימים                                                                                                 18

לכל יום נוסף                                                                                                                     5

)ג(    מודעה קטנה או זעירה, עד 3 ימים                                                                                    15

לכל יום נוסף                                                                                                                     5

י"א באדר התשנ"ד )22 בפברואר 1994(

מוטי דביר

ראש המועצה המקומית כפר ורדים