Print this page
שבת, 23 פברואר 2013 22:45

פתיחת עסקים וסגירתם - חוקי עזר

חוק עזר לכפר ורדים (פתיחת עסקים וסגירתם), התשנ"ד1994-

פורסם:          חש"ם 522,           תשנ"ד )14.6.1994(,             עמ' 218

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית כפר ורדים חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה -

"בית מרקחת" -כמשמעותו בפרק ג' לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א1981-;

"בית קפה" -לרבות מסעדה, בר, חנות לממכר גלידה או בית אוכל הטעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ה1968- )להלן - חוק רישוי עסקים(, למעט שירותי הארחה ולינה של בית מלון או פנסיון;

"בעל" -אחד או יותר מאלה:

1.      בעל העסק;

2.      מנהל העסק למעשה;

3.      האחראי לעסק;

"המועצה" -מועצת כפר ורדים;

"חנות" -לרבות משרד, בית מסחר, קיוסק, מזנון, עינוג ציבורי, בית מלאכה, בית חרושת או מחסן, למעט בית קפה, שירותי הארחה ולינה של בית מלון או מרכז ספורט;

"ימי שבת ומועדי ישראל" -שבתות השנה וכן מועדי ישראל כדלקמן: ראש השנה )2 ימים(; יום הכיפורים; יום ראשון של סוכות ושמיני עצרת; יום ראשון ושביעי של פסח; חג השבועות; שבתות ומועדי ישראל תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערב שלפני כניסתם וסיומם עם צאת הכוכבים במוצאי השבת או החג;

"מרכז ספורט" -בריכת שחיה, מיתקני ספורט ומזנון, בשטח מרכז הספורט;

"עינוג ציבורי" -כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, לרבות המקום שבו מתקיים עינוג ציבורי;

"פתיחה" -לרבות עשיית עסק, מלאכה או עינוג, הגשת אוכל או משקה במקום סגור;

"ראש המועצה" -ראש מועצת כפר ורדים או מי שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה.

שבת ומועדי ישראל

2. )א( בכפוף לאמור בסעיף קטן )ב(, לא יפתח בעל בית קפה את עסקו ולא יחזיקו פתוח בימי שבת ומועדי ישראל.

)ב( בעל בית קפה, פרט לבר ועסק לממכר גלידה, רשאי לפתחו בימי שבת ומועדי ישראל, זולת ביום הכיפורים, ולהגיש ארוחות ללקוחותיו בתוך הבנין שבו מצוי העסק בשעות כדלקמן:

)1( בערבי ימי שבת ומועדי ישראל עד שעה 22.00;

)2( בימי שבת ומועדי ישראל - בין השעות 10.00 בבוקר עד יציאת השבת או המועד.

)ג( לא יפתח בעל בית מרקחת את בית המרקחת שבבעלותו בימי שבת ומועדי ישראל, אלא למכירת תרופות לפי תורנות שנקבעה כדין.

שעות פתיחה בימי חול

3. בכפוף לאמור בסעיף 2 -

)1( לא יפתח בעל חנות, למעט עינוג ציבורי, את עסקו ולא יחזיקו פתוח בין השעות 21.00 לבין 06.00 למחרת בימי חול, אלא אם כן בידו היתר לכך מאת ראש המועצה )להלן - היתר לילה(;

)2( לא יפתח בעל בית קפה או בעל עינוג ציבורי את עסקו ולא יחזיקו פתוח בין השעות 24.00 לבין 06.00 למחרת, אלא אם כן בידו היתר לילה.

היתר לילה

4. )א( היתר לילה ינתן לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים וראש המועצה רשאי להתנות בו תנאים, לבטלו או להתנות את תוקפו, כפי שימצא לנכון, כדי לשמור על איכות הסביבה או כדי למנוע מטרד.

)ב( בעד היתר לילה לעינוג ציבורי או לבית קפה, ישלם המבקש אגרה בסך 2000 שקלים חדשים לחודש או לחלק מחודש שבו ההיתר תקף; בעד היתר לילה לעסק אחר, ישלם המבקש אגרה בסך 1000 שקלים חדשים לחודש או לחלק מחודש שבו ההיתר תקף.

ט' באב וערבי זכרון

5. )א( על אף האמור בחוק עזר זה, בערב ט' באב יהיו בית קפה ועינוג ציבורי סגורים משעה 17.00 עד שעה 06.00 למחרת.

)ב( בערב יום הזכרון לשואה ולגבורה כהגדרתו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט1959-, ובערב יום הזכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא הגנה לישראל, התשכ"ג1963-, יהיו בתי קפה וחנויות סגורים משעה 17.00 ער שעה 06.00 למחרת.

)ג( במשך ימי זכרון כאמור בסעיף קטן )ב( יהיו סגורים מקומות לעינוג ציבורי.

 

)ד( בעל בית קפה ובעל עינוג ציבורי יציג בכניסה לעסק, במקום נראה לעין, מודעה לפי הוראות סעיף זה באותיות עבריות הניתנות לקריאה נוחה; הודעה כאמור, לפי הענין, תוצג במשך 48 השעות הקודמות לערב יום זכרון כאמור בסעיף קטן )ב( עד לצאת יום הזכרון.

איסור מכירת סחורות מבית קפה בימי שבת ומועדי ישראל

6. בימי שבת ומועדי ישראל כאשר העסק פתוח כאמור בסעיף 2)ב(, לא ימכור אדם בבית קפה סחורות לצריכה מחוץ לבית הקפה.

עונשין

7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 1400 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו, דינו - קנס נוסף 55 שקלים חדשים לכל יום שבו עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה.

י"ז באייר התשנ"ד )28 באפריל 1994(

מוטי דביר

ראש המועצה המקומית כפר ורדים