שבת, 23 פברואר 2013 22:43

איכות סביבה שמירה וניקיון - חוקי עזר

חוק עזר לכפר ורדים (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשנ"ה-1995

פורסם:         חש"ם 533, התשנ"ה )5.3.1995), עמ' 165

תיקונים:      חש"ם 671, התשס"ג (14.9.2003), עמ' 474

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית כפר ורדים חוק עזר זה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1. בחוק עזר זה -

"אשפה" -שיירי מזון ומטבח, קליפות, נייר, בקבוקים, שברי זכוכית, תיבות, קופסאות, קרטונים, סמרטוטים, שיירי מפעל, אפר, בדלי סיגריות, פסולת מכל הסוגים, אריזות למיניהן, גרוטאות, פחים, חתיכות עץ, קרשים, וכן כל דבר העלול לגרום אי סדר או עלול לסכן את הבריאות, למעט זבל ופסולת;

"אשפת צמחים" -צמח קטוף, תלוש או צמח שנשר, לרבות ענפים, עלים, עשב, דשא וכיוצא באלה;

"בור שופכין" -מבנה או מיתקן, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם של מי שופכין, זבל או פסולת של נוזלים אחרים, וכן כל סוג של בור חלחול, ביוב, תעלה להובלת שופכין, תאי בדיקה או צינור להובלת מי שופכין;

"ביתן אשפה" -בנין או מיתקן המיועד להחזקת כלי אשפה או להחזקת כלי אשפה לזבל או כלי אשפה לאשפת מפעל;

"בנין" -מבנה, בין קבוע ובין ארעי, בין שהוא בנוי בחלקו או בשלמותו מאבן, מחומר, מטיט, מברזל, מעץ, מפלסטיק מבד או מחומר אחר, לרבות כל יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או דבר המחובר אליו, וכן סוללת עפר, אוהל, צריף, סככה, גדר או מבנה אחר המקיף או הגודר, או המכוון להקיף או לגדור אדמה או  שטח, וכולל קרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה או לצורך אחר של אותו מבנה, לרבות מיתקני תברואה או מיתקן המשמש למכירת סחורות;

"בעל חיים" -לרבות פר, שור, פרה, עגל, סוס, סיח, פרד, חמור, תרנגולים, ברווזים, תרנגולי הודו וכיוצא בהם;

"בעל מקום עינוג" -אחד או יותר מאלה:

 

(1) הבעל של מקום עינוג;

(2) מחזיקו של מקום עינוג:

(3) אדם המנהל מקום עינוג;

(4) בעל רשיון להפעלת מקום עינוג;

(5) מי שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו מתקיים עינוג;

"בעל נכס" -אחד או יותר מאלה:

)1( הבעל הרשום של נכס, או מי שזכאי להירשם כבעל נכס במירשם המקרקעין, לרבות בעל זכות חכירה של נכס;

)2( אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכות ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;

)3( שוכר או שוכר משנה, ששכר את הנכס;

(4) המחזיק בנכס;

)5( בעל כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

"גן" -גן ציבורי, חורשה או שדרה, וכן מקום אחר ברחוב שצמחים צומחים בו, בין שהוא מגודר ובין שאינו מגודר,  אגם או בריכה או מקום שבו מותקנים ברשות הרבים מיתקני שעשוע לילדים;

"זבל" -לרבות הפרשת בעלי חיים ופסולת או מי שופכין של מכלאה;

"חפצים מיושנים" -חפצים או מטלטלין שיצאו מכלל שימוש, לרבות שלד של כלי רכב וחלקיו, מכונה וחלקיה, תנור, מקרר, מקרר חשמלי, בוילר, דוד, דוד שמש, אסלה, אמבטיה, רהיטים או חלק מהם;

"כביש" -חלק מרחוב המיועד לתנועת כלי רכב;

"כלי אשפה" -מכל, שקית או כלי קיבול המיועדים לאצירת אשפה, מחומר, צורה, גודל ואיכות כפי שקבע המפקח מזמן לזמן;

"מגרש" -קרקע שאין עליה בנין;

"מדביר חולדות" -מי שבידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

"מהנדס" -אדם שהמועצה מינתה אותו למהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויתיו לפי הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"המועצה" -המועצה המקומית כפר ורדים;

"מחזיק" -אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל או כשוכר או כבר רשות או באופן אחר;

"מי שופכין" -מים דלוחים, מי כביסה, מי שטיפת רצפות או מים מלוכלכים או מזוהמים;

"מיתקן תברואה" -צנרת תברואתית, לרבות אסלה או תחליף לאסלה, מחסום, סעיף, אבזר, מגלש, מכל מים, בור שפכים, מיתקן לחימום בנין, מיתקן לחימום מים, מערכת אספקת מים, כמשמעותם בהוראות למיתקני תברואה )הל"ת(, התש"ל-1970, שאושרו על פי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל-1970, לרבות חיבור למיתקן  תברואה;

"מכלאה" -רפת, לול, דיר, אורווה, שובך יונים, או כיוצא באלה, וכן מקום מגודר או בלתי מגודר, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בהמה;

"מפגע" -אחד או יותר מאלה:

)1( רעש, ריח, או זיהום אויר חזקים או בלתי סבירים כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961;

(2)  היעדר בתי כסא במספר מספיק או קיום בית כסא שאינו מדגם מאושר, בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או למטרה אחרת או בית כסא שאינו מוחזק במצב נקי ותקין, לפי קביעת המפקח;

)3( בנין שהוא לקוי באופן שעלולים לחדור אליו או דרכו מים, רטיבות, טחב, רוח או עשן;

)4( העדר ביוב או העדר בור שופכין במקום שבו אין חיבור לרשת הביוב, או קיום בור שופכין שהוא לקוי או אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק להרחקת מי שופכין תקינה מהנכס;

)5( צינור מי שופכין, פתח בור שופכין או כיוצא באלה, שלא נקבע בהם מכסה אטום או שהמכסה אינו קבוע כהלכה;

)6( בור שופכין או צינור איוורור או מרזב, שהם סדוקים, שבורים, או לקויים באופן שאוויר מסואב או נוזלים שבהם פורצים החוצה או מחלחלים מתוכם או שחומרים עלולים ליפול לתוכם;

(7( מיתקן תברואה לקוי שלא הוחזק כראוי או שאינו פועל כראוי;

)8( חיבור או קישור לקוי של מיתקן תברואה או ביוב, מערכת הסקה, מיתקן קירור או חימום, מיתקן מים או מכל דלק;

)9( מרזב או מגלש הקשור, במישרין או בעקיפין, עם ביוב, צינור, מי שופכין או תעלת שופכין;

)10( מקום המשמש או ששימש לאגירת מים או לאגירת מי שופכין, הנמצא במצב הגורם או העלול לגרום לזיהום המים שבתוכו או לריבוי חרקים;

)11( שימוש במרזב כצינור מי שופכין או שפיכת נוזל שאינו מי גשם דרך מרזב;

)12( שימוש במערכת ביוב לסילוק מי גשמים, בין על ידי חיבור מרזבים לרשת הביוב ובין על ידי פתיחת שוחות ביוב לניקוז המים;

)13( הצטברות חומר, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או עלול לגרום לרטיבות או טחב בבנין או בסביבתו, או עלול להזיק לבריאות;

)14( הצטברות עפר, אבנים, עצים, גרוטאות מתכת, חלקי כלי רכב, זבל וכיוצא בהם, חפצים, רהיטים, כלים או כל חומר אחר העלול להזיק לבריאות או להוות, לדעת המפקח, מפגע לשכנים או לסביבה;

)15( אי התקנת מעשנה בנכס, שלדעת המפקח יש צורך להתקינה, או החזקת מעשנה בנכס במצב לקוי או שאינו תקין או בגובה שאינו מספיק לדעת המפקח או שהיא פולטת עשן, גזים או פיח, העלולים לגרום נזק לבריאות או מטרד לשכנים או לסביבה;

)16( צריף או מבנה שמחמת העדר נוחיות סניטרית או מסיבה אחרת שוררים בו תנאים שלדעת המפקח מזיקים לבריאות או מהווים מטרד לסביבה;

)17( החזקת נכס או שימוש בו בצורה או באופן שהם לדעת המפקח מזיקים או עלולים להזיק לבריאות או הגורמים מטרד לסביבה;

)18( נכס המצוי במצב העלול לעשותו מזיק, מסוכן או פוגע בבריאות או מהווה מטרד לסביבה;

)19( כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או חומר אחר, המוחזקים ברחוב;

)20( שטח אדמה, שלדעת המפקח, אינו מגודר במידה מספקת, העלול לשמש כמקום להצטברות אשפה או פסולת;

)21( שימוש בנכס בניגוד למטרה שלשמה נועד על פי כל דין;

)22( תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה או לחימום ובין לתכלית אחרת, שלדעת המפקח אינו מכיל כראוי את חומר הדלק בתוכו וגורם בכך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות או להוות מטרד לשכנים או לסביבה;

)23( בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מסוג כלשהו, שאינו מוחזק במצב נקי או שהצפיפות בו עלולה לגרום, לדעת המפקח, נזק לבריאות או מטרד לשכנים או לסביבה;

)24( אבק או פסולת הנוצר במהלך הפעלת בית חרושת, בית מלאכה או במקום עבודה מסוג כלשהו הגורם או העלול לגרום, לדעת המפקח, נזק לבריאות או מטרד לשכנים או לסביבה;

)25( ניקוי, ניעור או חיבוט מרבד, שטיח או כלי מיטה, ברשות הרבים, בחצר, בקומת בנין או בדירה, באופן המזיק לדעת המפקח לבריאות;

)26( הפרעה לשימוש במיתקן תברואה או במיתקני אספקת מים או הפרעה כלשהי להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואתית או אחרת;

)27( שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת בלתי מטוהרים להשקאה;

)28( דבר שלדעת ראש המועצה או המפקח עלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש בזכויותיו או העלול, לדעת המפקח, להוות מטרד לשכנים או לסביבה;

)29( פי צינור דלק העשוי להזנת מכל דלק של הסקה מרכזית או דירתית או של מפעל כלשהו, המסתיים במרחק של פחות משבעים וחמישה סנטימטרים מהצד הפנימי של גבול הנכס;

)30( הימצאות חולדות או עכברים בנכס או עקבותיהם;

)31( הימצאות חרקים או שרצים העלולים לגרום נזק לבריאות או מפגע לשכנים או לסביבה;

)32( צמח הצומח בנכס המהווה או עלול להוות סכנה או לגרום הפרעה או אי נוחות לשכנים או לסביבה;

)33( צמח או ענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר מקום ציבורי, המפריעים או העלולים להפריע לעוברים ושבים או לרכב;

)34( זחלי טוואי התהלוכה של האורן וקניהם הנמצאים בעצי אורן שבנכס;

)35( הימצאות זבוב ים התיכון בנכס;

)36( הימצאות צמחייה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם, בנכס, כולל קוצים, דרדרים וכיוצא בהם;

)37( נדידת חול, עפר או חצץ מנכס לרחוב;

)38( קוצים או חומר אחר הנמצאים בנכס, העלולים לגרום לשריפה או להתפשטותה או העלולים לגרום להתרבותם של זחלים, חרקים ומזיקים למיניהם;

)39( החזקה בנכס של בעלי חיים באופן המזיק או העלול, לדעת המפקח, להזיק לבריאות או להוות מטרד לשכנים או לסביבה;

(40)  החזקה בנכס של חפצים או מטלטלין שיצאו מכלל שימוש לרבות כלי רכב וחלקיו, מכונה וחלקיה, גרוטאות, תנור, מקרר חשמלי, דוד שמש, אסלה, אמבטיה, רהיטים או חלק מהם;

(41) גרוטאות רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שנתיישן, שפורק או פורקו חלקים ממנו, רכב באובדן גמור, וכן שלד של רכב או חלקים ממנו, המוחזק בנכס;

(42)   אחסנת דברי אוכל או דבר אחר, בצורה העשויה לסכן את בריאותם של המשתמשים באותו דבר

מאכל, משקה או חומר אחר;

(43)    אחסנת דברי אוכל, משקה, ירקות, בצורה המאפשרת לחרקים, שרצים, חולדות, עכברים או בעל

חיים אחר או אבק ולכלוך להגיע אליהם, או אחסון שלא בקירור מתאים של דברי מאכל, לרבות דגים, עופות ובשר וחלקים שיש לשמרם בקירור;

(44)    התקנת אנטנות או שילוט או דוד שמש בצורה גלויה העלולה לסכן עוברים ושבים או המכערת את

פני המקרקעין;

"מפעל" -חנות, בית מלאכה, בית חרושת, עסק סיטוני, מעבדה, מקום להימור או להגרלה, מפעל לעיבוד נתונים, משרד להנהלת חשבונות ממוכנת, משרד להעתקות, חנות כל-בו, סופרמרקט, בנקים, דואר, מרפאות, עסקים בבתים ומקום אשר מתנהל בו עסק מכל סוג ומין;

"מפקח" -אדם שראש המועצה מינהו בכתב למפקח לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן או לגבי תחום המוגדר במינוי;

"מקום עינוג" -מקום המשמש לצרכי עינוג, למעט דירה פרטית;

"מקום פרטי" -חצר, מגרש, מבוא לבית, מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית, גג, מקלט או מקום אחר המשמש את דיירי הבית, למעט דירת מגורים;

"מקום ציבורי" -שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח ציבורי פתוח או כשטח לבנין ציבורי, רחוב, שדרה, חורשה, גן או גינה, מקום עינוג, אוטובוס ציבורי או מונית כהגדרתה בפקודת התעבורה, מקום המיועד לשמש צרכי ציבור, מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית, למעט בית מגורים, וכן מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או משתמש  בו או עובר בו;

"נכס" -מגרש או קרקע, בנין או חלק מהם, בין תפוס ובין שאינו תפוס;

"עינוג" -הצגת תיאטרון, קולנוע, קונצרט, אסיפה, הרצאה, מופע מחול וריקודים, קרקס, משחק ספורט או עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שאינם בתמורה;

"פסולת בנין" -פסולת או שיירי חומרים שמשתמשים בהם לבניה או לתיקונים או לשינויים של בנין או בקשר עם אותן עבודות או לשם ביצוע עבודות פיתוח מסביב לבנין;

"צמח" -עץ, שתיל, שיח, ענף, ניצן, תפרחת, פרי, פרח או חלק מהם, נטוע או צומח;

"ראש המועצה" -לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"רחוב" -לרבות דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, גשר, מעבר המשמש רחוב או המיועד לשמש אמצעי גישה  לבתים, תעלה, ביב, חפירה, רחבה, כיכר, גינה או גן, וכן מקום פתוח לשימוש ציבורי או שהציבור נוהג לעבור בו או  שהציבור נכנס אליו או רשאי להשתמש בו או להיכנס אליו, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים;

"רכב" -רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים, תלת אופן ועגלה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת התעבורה, למעט רכב של המועצה הנהוג בידי עובד עיריה בעת מילוי תפקידו;

"שטח ציבורי" -לרבות שטח הרשום על שם הרשות המקומית, שטח המיועד, בהתאם לתכנית בנין ערים החלה עליו, לשמש כשטח ציבורי פתוח או שטח לבנין ציבורי, רחוב, שדרה, חורשה, גן, גינה, פסי ירק, אגם, בריכה, וכן שטח המיועד לשמש את הציבור;

"תעלת שופכין" -לרבות סעיפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונספחים אחרים.

פרק ב': מניעת מפגעים וביעורם

איסור גרימת מפגע

2. )א( לא יגרום אדם מפגע ולא ירשה לאחר לגרום מפגע.

(ב) בעל נכס או מחזיק בו חייב להחזיק את הנכס באופן שלא יתקיים בו מפגע.

)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב) חייב המחזיק בדירת מגורים להחזיקה באופן שלא יתקיים בה מפגע.

סילוק מפגע

3. בעל נכס או מחזיק בו חייב להסיר מיד, לתקן ולסלק  מפגע שנתגלה בנכס.

מחזיקים משותפים

4. היו בנכס יותר מבעל אחד או יותר ממחזיק אחד, יחול האמור בסעיפים 2 ו-3 על כולם יחד ועל כל אחד מהם לחוד.

דרישה לסילוק מפגע

5. )א( ראש המועצה או המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מכל אדם לסלק מפגע לפי הוראות חוק עזר זה,  וכן רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לבצע עבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו, בהתאם לפרטים, לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה.

)ב( ראש המועצה או המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס או מחזיק שבנכסו נמצאו מזיקים, להדביר את המזיקים שבנכסו ולבצע את העבודות הדרושות לשם כך, בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בחוק או בהתאם לדרישת ראש המועצה או המפקח; אולם לא ידביר אדם חולדות, נברנים ועכברושים בחומרים רעילים, אלא באמצעות מדביר חולדות.

)ג( מי שחייב בסילוק מפגע שנמסרה לו הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

קיום מפגע

6. קביעתו של ראש המועצה  או המפקח בדבר קיומו של מפגע תהא ראיה לכאורה לדבר.

איסור זריקה

7. )א( לא ישליך אדם דבר בכלי אשפה, פרט לאשפה יבשה.

)ב( לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא יניח, ולא ירשה לאחר לזרוק, להשאיר או להניח אשפה במקום ציבורי או פרטי, אלא בכלי אשפה שהותקנו בהתאם להוראות חוק עזר זה.

)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא יניח אשפת בית או אשפת צמחים בכלי אשפה שהתקינה המועצה במקום ציבורי; לענין זה "אשפת בית" - אשפה המוצאת מנכס שאינו רחוב.

)ד( לא יניח אדם כלי אשפה ברחוב, למעט עובדי המועצה או פועלים בעת מילוי תפקידם, ולמעט אדם שראש המועצה או המפקח הורה לו בכתב אחרת.

)ה( לא יזרוק אדם, לא ישליך, לא ישים, לא ישאיר, לא יניח, ולא ירשה לאחר לזרוק, להשליך, לשים, להשאיר או להניח אשפה, פסולת בנין, זבל, נייר, ארגז, ריהוט או חפץ אחר או אשפת צמחים, על קרקע, בין פרטית ובין ציבורית, אלא בהסכמת ראש המועצה או המפקח בכתב ובהתאם להוראותיו.

איסור שפיכה מרכב

8. )א( לא ישפוך אדם מרכב לרחוב  חומר כלשהו ולא ינהג אדם ברכב שנשפך ממנו חומר כלשהו לרחוב.

)ב( לא ישליך אדם מתוך רכב לרחוב אשפה, פסולת או חפץ אחר.

אחראים לשפיכה מרכב

9. נעשה שימוש ברכב תוך כדי הפרת הוראות סעיף 8 או שנעשה בקשר עמו מעשה או מחדל העלולים לגרום נזק לרחוב, יראו כמי שאשם בעבירה כל אחד מאלה:

(1)      הנהג ברכב בשעת העבירה;

(2)      בעל הרכב או האדם האחראי לרכב, אלא אם כן הוכיח שהרכב לא היה אותה שעה ברשותו והודיע ברשות מי היה הרכב אותה שעה או שהרכב נלקח שלא בהסכמתו.

איסור השקיית צמחים

10. לא ישקה אדם ולא ירשה לאחר להשקות צמחים באופן הגורם או העלול לגרום הפרעה לעוברים ושבים ברחוב או לאנשים בנכס גובל.

איסור ניקוי ברחוב

11. )א( לא ינקה אדם, לא ינער, לא יחבוט ולא יאבק מרבד, שטיח, כלי מיטה או דבר אחר ברחוב או דרך פתח הפונה לרחוב אף אם אינו גובל בו.

)ב( לא ינקה אדם, לא ינער, לא יחבוט ולא יאבק מרבד, שטיח, כלי מיטה או דבר אחר דרך פתח שאינו פונה לרחוב, בשעות שבין 14:00 ובין 19:00 לבין 07:00 למחרת.

איסור עשיית צרכים ברחוב

12. )א( לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום עינוג או במקום אחר אשר לציבור רשות כניסה אליו, לא יירק בהם ולא יזהם אותם בצורה אחרת ולא ירשה אדם לבעל חיים שבהחזקתו לעשות צרכיו בתחומי רחוב, מדרכה או שטח ציבורי כלשהו.

)ב( עשה כלב את צרכיו בהטלת גללים במקום ציבורי, חייב בעל הכלב או מי שהפיקוח עליו בידו, לאסוף מיד את הגללים.

)ג( לא ילכלך אדם ולא יזהם מקום ציבורי.

החזקת בעלי חיים

13. )א( לא יחזיק אדם בעל חיים באופן הגורם או העלול לגרום רעש בלתי סביר, לכלוך או ריחות רעים ומזיקים.

)ב( לא יחזיק אדם ולא ירשה לאחר להחזיק בתוך דירה בעלי חיים אשר אין מחזיקים אותם למעשה או בדרך רגילה, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

)ג( לא יאכיל אדם בעלי חיים במקום ציבורי ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם אותו.

)ד( לא יחלוב אדם בעלי חיים ברחוב ובמקום ציבורי.

מי שופכין

14. )א( לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש במי שופכין להשקיה.

)ב( לא ישפוך אדם ולא ירשה לשפוך מי שופכין למקום ציבורי או למקום פרטי.

)ג( לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מי שופכין במקום ציבורי או במקום פרטי, שלא לתוך בור מי שופכין או שלא באמצעות אבזרים שאישר ראש המועצה או המפקח.

שפיכת נוזלים לרחוב

15. )א( לא ישפוך אדם ולא יאפשר לאחר ולא ירשה לאחר לשפוך למקום ציבורי, מים או נוזל אחר שאינו מי גשם, שלא לצורך ניקוי רחוב או השקית גן.

)ב( לא ירחץ אדם רכב ברחוב, באופן שבמקום הרחיצה יישארו שלולית או מים עומדים.

הבערת קוצים

16. לא יבעיר אדם קוצים, עצים, צמחים, אשפה, פסולת בנין, אשפת צמחים או חומר אחר כלשהו בגן, במקום ציבורי, במקום פרטי, בשדה או תחת כיפת השמים, בשטח מגורים בנוי בתחום המועצה, אלא לפי היתר בכתב מאת ראש המועצה או המפקח.

שמירת נקיון וטיפוח החצר

17. בעל נכס או המחזיק בו חייב לשמור באופן מתמיד על נקיונם של החצר, המבוא לבית, מקום חניה, חדר מדרגות, הגג, המקלט, וכל מקום המשמש את דיירי הנכס, פרט לדירות הפרטיות, לנקותם ולטאטאם להנחת דעתו של ראש המועצה או המפקח, וכן לשטוף את מדרגות חדר הכניסה והמדרכות בתחום החצר.

גידור בנין

18. מחזיק בבנין או בעל בנין חייב לגדרו בהתאם לדרישת ראש המועצה או המפקח, להנחת דעתו, אם סבר ראש המועצה או המפקח כי הדבר דרוש  לשם מניעת מפגע או סכנה לציבור.

השארת בעלי חיים במקום ציבורי

19. )א( לא ישאיר אדם ולא ירשה לאחר להשאיר בעל חיים במקום ציבורי באופן המהווה או עלול להוות מכשול או לגרום נזק, ולא ירשה לבעל חיים שבבעלותו או בפיקוחו לשוטט במקום ציבורי.

)ב( לא יעביר אדם עדר כבשים או עזים במקום ציבורי או במקום פרטי ללא היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

)ג( לא ירשה אדם, לא יאפשר ולא יתיר לכלב שבבעלותו או בפיקוחו להימצא במקום ציבורי אלא כשהוא קשור לבטח בקולרו, לפיו מחסום והוא נמצא בהשגחה נאותה.

(ד) לא ירשה אדם, לא יאפשר ולא יתיר לכלב או לבעל חיים אחר שבבעלותו או בפיקוחו להימצא במקום ציבורי באופן העלול לגרום אי נוחות לבני אדם או להפחידם.

פרק ג': ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים

שמירת נקיון נכסים

20. )א( מחזיק בנכס ובהעדרו - בעל הנכס, חייב לשמור על נקיון הנכס וסביבתו באופן המניח את דעת ראש המועצה או המפקח, וכן עליו לנקות ולסלק מהנכס ומסביבתו מרבץ של זוהמה, פסולת  או אשפה אחרת.

)ב( אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב להבטיח במקום העבודה נוחיות סניטרית כדרוש לעובדים במקום, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא, לאחר גמר העבודה, לבער את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולנקות את המקום, להנחת דעת ראש המועצה או המפקח.

נקיון מגרש

21. )א( מחזיק במגרש ובהעדרו - בעל המגרש, חייב לשמור על נקיון המגרש, ולנקותו בהתאם לדרישת ראש המועצה או המפקח ולהנחת דעתו.

)ב( מחזיק במגרש ובהעדרו - בעל המגרש, חייב לגדרו או להקים בו קיר בהתאם לדרישת ראש המועצה או המפקח ולהנחת דעתו.

דרישה לנקות מגרש

22. )א( ראש המועצה או המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש ממחזיק או מבעל מגרש, לנקות את המגרש או את שטח הקרקע שמשתמשים בה או מחזיקים בה יחד עם הבנין כחצר או כגינה, או לצורך אחר של אותו בנין, וכן את הכניסות לבנין.

)ב( ההודעה תכלול תנאים, פרטים, אופן ומועד ביצוע הניקוי.

חיוב למלא אחר דרישה

23. בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 22 , חייב למלא אחריה.

ביצוע עבודות בידי המועצה

24. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחר הוראת ראש המועצה או המפקח כאמור בסעיף 23 או ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן שפורטו בהודעה, רשאית המועצה לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

אגרת ניקוי

25. (א)  אגרת ניקוי בידי המועצה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

(ב)  בעל מגרש ישלם למועצה אגרה בעד ניקיון בידיה; בעל בנין ישלם למועצה 1/3 משיעור האגרה שנקבעה בעד ניקוי חצרו בידיה והמחזיקים בבנין ישלמו למועצה 2/3 משיעור האגרה שנקבעה כאמור שיחולק בין המחזיקים לפי מספר המטרים המרובעים, המוחזקים בידי כל אחד מהם.

רשות כניסה

26. ראש המועצה או המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה ועד שקיעתה, לכל מגרש או שטח קרקע שמשתמשים בו או שמחזיקים בו יחד עם הבנין כחצר או כגינה או לצורך אחר של אותו בנין, וכן לכניסות של בנין, כדי לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה או המפקח כאמור בסעיף 22, וכדי לטפל ברכוש ציבורי שבשטח לרבות קווי חשמל, מים, ביוב וניקוז בורות ביוב.

פרק ד': פינוי אשפה

אחזקת כלי אשפה

27. )א( מחזיק בנכס חייב להתקין בבנין או בחצרו כלי אשפה או כלי קיבול לפי הוראות ראש המועצה או המפקח לענין הצורה, הגודל, החומר, המספר ושאר התנאים שנקבעו, וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת ראש המועצה או המפקח ובזמן שיקבע.

)ב( לא ישים אדם אשפה, אלא בתוך שקיות ניילון, שראש המועצה או המפקח קבע את גודלן וצורתן; שם אדם אשפה בשקיות ניילון, יסגרן היטב ויעבירן לכלי אשפה.

)ג( ראש המועצה או המפקח רשאי, במסירת הודעה לבעל נכס או למחזיק בו, להסדיר פינוי אשפה באמצעות שקיות פלסטיק או שקיות מחומר אחר או באמצעות מכל אחר.

)ד( בהודעה כאמור בסעיף קטן )ג( רשאי ראש המועצה או המפקח לקבוע את אופן פינוי האשפה, את מועדיו וכן הוראה אחרת הדרושה להסדרת פינוי האשפה.

)ה( לא ישים אדם ולא ישאיר מחוץ לכלי אשפה, שקית או מכל שהותקן כאמור בסעיפים קטנים )א(, )ב( ו- )ג(.

)ו( לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שהותקן כאמור בסעיף קטן )א( או לתוך שקית או מכל כאמור בסעיפים קטנים )ב( ו- )ג(, זבל, מי שופכין, פסולת מפעל או פסולת בנין, חומרים נוזלים, דליקים, חתיכות ברזל או אבנים העלולים לקרוע או להשחית את כלי הקיבול או כלי האשפה.

כלי אשפה במכלאה ובמפעל

28. )א( מחזיק במכלאה או במפעל חייב להתקין כלי אשפה נפרדים ומיוחדים לזבל או לאשפה של מפעל, לפי הענין, במספר ובמקומות שיקבע ראש המועצה או המפקח ובהתאם להוראותיו, לתקנם או להחליפם באחרים בהתאם לדרישת ראש המועצה או המפקח ובזמן שיקבע, ולהחזיקם במצב נקי.

)ב( הוראות סעיף 27)ג( ו-)ד( , יחולו גם לגבי  זבל ואשפה של מפעל, לפי הענין.

ביתן אשפה

29. )א( ראש המועצה או המפקח רשאי, בהודעה, לדרוש מבעל נכס שיתקין ביתן אשפה או יתקנו.

)ב( בעל נכס שנדרש להתקין ביתן אשפה כאמור בסעיף קטן )א(, חייב להתקינו באופן, בצורה ובמקום שייקבע  בהתאם להודעה ובזמן שנקבע, הכל כאמור בהודעה.

נקיון ביתן האשפה

30. )א( בעל נכס או המחזיק בו חייב להחזיק ביתן אשפה במצב נקי ותקין, להנחת דעתו של ראש המועצה או המפקח.

)ב( ראש המועצה או המפקח רשאי לדרוש, בהודעה, ביצוע תיקונים בביתן אשפה או סמוך לו, לרבות התקנת ברז המחובר לרשת המים של הבית ומתחתיו בריכה המחוברת לרשת הביוב של הבית.

פינוי אשפה

31. )א( לא יפנה אדם, פרט לעובד המועצה או מי שמינתה המועצה לעשות כן, לא יעביר ולא יוביל אשפה או זבל מנכס, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

)ב( בהיתר שניתן לפי סעיף קטן )א( ייקבעו -

)1( השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה או זבל;

)2( המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה או זבל;

)3( דרכי ההוצאה וההובלה, וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גודלם ומבנם;

)4( תקופת ההיתר.

)ג( ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף קטן )א( או לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

)ד( נמצא רכב מוביל ללא היתר כאמור בסעיף קטן )א(, אשפה או זבל מנכס למקום אחר, רואים  את בעל הרכב או מי שהרכב בשליטתו כאחראי, אלא אם כן הוכיח שהוא לא הוביל כאמור ויודיע ברשות מי היה הרכב באותה שעה או שהרכב נלקח ללא הסכמתו.

הוצאת אשפת צמחים

32. בעל נכס או מחזיק בו חייב בהוצאת אשפת צמחים לפי אישור ראש המועצה או המפקח ובהתאם לתנאים שקבע בו, כפי שנקבעו במודעה שפורסמה על לוח המודעות של המועצה לגבי ימי הפינוי ואופן הפינוי.

אשפת צמחים

33. אשפה, זבל, פסולת בניין ואשפת צמחים שפונו בהתאם להוראות סעיפים 31, 32 ו-35, יהיו רכוש המועצה, זולת אם נקבע אחרת בהיתר או באישור שניתן לפי הסעיפים האמורים.

רשות כניסה

34. )א( עובד המועצה או אדם שהמועצה מעסיקה לפינוי אשפה, זבל, פסולת בנין או אשפת צמחים, רשאי להיכנס לכל נכס כדי לפנותו בהתאם להוראות חוק עזר זה.

)ב( בעל נכס, המחזיק בו או המנהל אותו, יאפשר לעובד המועצה או מי שפועל מטעמה, גישה חופשית ותקינה וללא הפרעה לכלי האשפה שנקבעו לצורך הוצאת אשפה, זבל, פסולת בנין או אשפת צמחים.

פינוי פסולת בנין

35. )א( אחד או יותר מאלה: בעל נכס, מחזיקו, האחראי לביצוע עבודות הבניה או ההריסה, חייב בפינוי פסולת בנין.

)ב( פינוי פסולת בנין ייעשה על פי אישור ראש המועצה או המפקח ובהתאם לתנאים שקבעו.

פינוי אשפת מפעל

36. )א( בעד פינוי אשפה של מפעל מעל כמות של 4 מכולות אשפה בחודש, ישלם המחזיק במפעל למועצה אגרת

פינוי אשפה בשיעור שנקבע בתוספת השניה; לענין סעיף זה, "מכולה"  - כלי קיבול בנפח של עד 6 קוב.

)ב( בעד פינוי אשפה של מפעל  אשר לגביה קבע ראש המועצה כי מחמת סוגה, גודלה, ממדיה, ריחה, רעילותה, היותה מסוכנת לבריאות הציבור, היותה דליקה, היותה מזהמת וכיוצא בהם אי אפשר לפנותה באמצעות שירותי פינוי האשפה הרגילים המופעלים בידי המועצה, תהא כמותה אשר תהא, ישלם המחזיק במפעל למועצה את הוצאות הפינוי בידי המועצה בתוספת 15% הוצאות תקורה, לפי חשבון שיוציא ראש המועצה.

פרק ה': פינוי חפצים מיושנים

איסור להשאיר חפצים מיושנים

37. לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח, לא יחזיק ולא ירשה לאחר לזרוק, להשאיר, להניח או להחזיק חפצים מיושנים במקום ציבורי או פרטי, אלא אם כן דרוש לעשות כן להעברתו או לתיקונו של אותו חפץ מיושן, ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

פינוי חפצים מיושנים

38. כל אחד מאלה חייב בפינוי החפצים המיושנים ממקום ציבורי או פרטי למקום שקבע ראש המועצה או המפקח ושצויין בהודעת ראש המועצה או המפקח:

)1( אדם המוכר, המרכיב או המספק חפצים שמחליפים חפצים ישנים;

)2( בעלם של חפצים מיושנים;

)3( מי שברשותו חפצים מיושנים.

פרק ו': שמירת הסדר והנקיון בגנים

הגדרה

39. בפרק זה, "מפקח" - לרבות מי שראש המועצה מינהו להיות שומר בגן.

כניסה לגן

40. לא יימצא אדם בגן בשעות שהכניסה לגן נאסרה בהוראת ראש המועצה, כמפורט בהודעה המוצגת בגן או בכניסה אליו.

כניסה למקום נטיעות

41. לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא בגן, אלא ברשות ראש המועצה או המפקח ובהתאם להוראותיו.

איסור הפרעה

42. לא יפריע אדם לבעלי חיים שאינם בבעלותו או שהם בבעלות המועצה מלהלך, לעוף או לשוטט בגן. לא יטריד אדם בעל חיים, לא יקח ולא ינסה לקחת אותו או את ביציו, ולא ישים אדם מלכודת לבעל חיים.

איסור קטיפה

43. לא יקטוף אדם, לא יעקור, לא יגדע ולא ישחית צמח בגן, אלא אם כן ראש המועצה או המפקח  נתן הרשאה לכך ובהתאם לתנאי ההרשאה.

איסור דריכה על דשא

44. )א( לא ידרוך אדם, לא יטפס ולא ירשה לדרוך או לטפס על דשא, צמח או מקום נטיעות, אלא בהתאם להוראות ראש המועצה שנקבעו בהודעה המוצגת במקום.

)ב( לא ידרוך אדם, לא יטפס ולא ירשה לאחר לדרוך על גדר, משוכה, שער או סורג בתוך הגן.

)ג( לא ישבור אדם, לא ישחית, ולא ירשה לאחר לשבור או להשחית גדר, משוכה, שער או סורג בגן.

)ד( לא יהלך אדם בגן אלא בשבילים או בשטחים שנקבעו לכך.

השארת רכב בגן

45. לא יכניס אדם, לא ינהג, ולא ישאיר אדם רכב בגן ללא היתר מראש המועצה או המפקח.

רוכלות

46. לא יעסוק אדם ברוכלות בגן, אלא אם כן הדבר הותר לו במפורש ברשיון רוכלות שניתן לו.

משחקים בגן

47. לא ישחק אדם בגן אלא במשחקים, בתנאים ובמקומות שקבע לכך שנקבעו לכך. סוגי המשחקים, התנאים והמקומות ייקבעו בידי ראש המועצה בהודעה שתוצג בגן.

איסור הפרעת הסדר בגן

48. לא יעשה אדם מעשה בגן שיש בו כדי לגרום סכנה, הפרעה, אי נוחות או נזק לאדם, או שיש בו כדי להפר את הסדר בגן.

איסור הקמת רעש בגן

49. לא יקים אדם בגן רעש חזק, ממושך חוזר ונשנה.

הכנסת בעל חיים לגן

50. )א( לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן ולא יניחו להיכנס לתוכו, אלא אם כן הותר הדבר בהודעת ראש המועצה שפורסמה בגן.

)ב( הותרה כניסת בעלי חיים לגן כאמור בסעיף קטן )א(, לא יניח אדם לבעל החיים ששמירתו עליו, להלך בלי השגחה וימנע אותו  מלהפריע לאדם, לבעל חיים או לצמח או לפגוע בהם.

איסור קשירת בעל חיים לצמח

51. לא יקשור אדם בעל חיים העלול לפגוע בצמח אל צמח, גדר, משוכה, שער או סורג, שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח, לא יעמיד לידם בעל חיים ולא יניחו לעמוד לידם.

רעייה בגן

52. לא ירעה אדם בעל חיים בגן אלא במקומות שקבע לכך ראש המועצה או המפקח ולפי ההסדר שקבע.

איסור זריקה בגן

53. )א( לא ישים אדם, לא יזרוק ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישים או יזרוק בגן אשפה אלא בפחי האשפה שסיפקה לכך המועצה.

)ב( לא יחבוט ולא ינער אדם מרבד, שטיח או דבר אחר בגן ולא ישטח בו בגדים או דברים אחרים לשם ייבושם או ניקוים.

קיום חגיגה בגן

54. )א( לא יקיים אדם בגן חגיגה, טקס, מופע או אסיפה כהגדרתה בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג-1963, אלא על פי היתר מראש ובכתב מראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

)ב( לא יתן ראש המועצה היתר כאמור אלא אם כן מבקש ההיתר קיבל את הרשיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים לקיום האסיפה כאמור.

הרחקה מגן

55. מפקח רשאי להרחיק מהגן אדם העובר עבירה לפי הוראות חוק עזר זה, ובלבד שהתרה בו תחילה.

פרק ז': ניקוי מדרכות

הגדרות

56. בפרק זה -

"בעל עסק" -אחד או יותר מאלה:

)1( בעל העסק;

)2( מנהל העסק;

)3( מנהל העסק למעשה;

)4( האחראי לעסק;

)5( המחזיק בעסק;

)6( שותף פעיל בעסק;

"מדרכה" -מקום המשמש מעבר להולכי רגל, בין שהוא מרוצף או סלול ובין שאינו מרוצף או סלול;

"מדרכה הגובלת בעסק" -כל רוחב המדרכה שלאורך הרחוב הגובל בעסק והנמצאת בין הקווים הניצבים בפינותיו הקיצוניות של העסק;

"עסק" -בית אוכל, בית מרקחת, בית קפה, תחנת אוטובוסים, מחסן, מסעדה, מפעל, מקום למכירת כרטיסים, מקום עינוג, משרד, תחנת דלק, תחנת מוניות, קיוסק או מקום אחר שבו מתנהל עסק;

"תחנת אוטובוסים" -תחנה שבה מתחיל או מסתיים קו אוטובוס, וכן מקום המשמש לעליה וירידה של נוסעים לאוטובוס וממנו.

חובת ניקוי

57. )א( בעל עסק חייב לטאטא את המדרכה הגובלת בעסקו, באופן שלא תימצא עליה אשפה ותהיה נקיה.

)ב( לא תחול חובת טאטוא על בעל עסק כשאין אשפה על המדרכה הגובלת בעסקו והיא נקיה לחלוטין.

)ג( חובת טאטוא המדרכה כאמור בסעיף הקטן )א( תחול על בעל עסק בימים שבהם העסק פתוח והיא תבוצע במשך השעתיים הראשונות משעת פתיחת העסק.

דרישה לניקוי

58. נוכח ראש המועצה או המפקח לאחר שחלפו שעתיים כאמור בסעיף 57(א), כי המדרכה הגובלת בעסק אינה נקיה, רשאי הוא לדרוש מבעל העסק לנקותה ובעל העסק יטאטא את המדרכה תוך שעה ממועד הדרישה. דרישת המפקח יכול שתהיה בהוראה בעל פה או בכתב.

איסוף אשפה

59. בעל עסק החייב בניקוי מדרכה לפי הוראות סעיפים 57 או 58, יאסוף את האשפה לתוך כלי אשפה שיוחזק בעסק או בחצר בהתאם להוראות ראש המועצה או המפקח.

איסור השלכת אשפה

60. בעל עסק החייב בניקוי מדרכה, לא ישליך ולא יפזר לרחוב את האשפה שהוא אסף ולא ירשה לאחר להשליך או לפזר את האשפה כאמור.

פרק ח': בעלי חיים משוטטים

שוטטות בעלי חיים

61. )א( לא יניח אדם לבעל חיים שבהחזקתו להלך ברחוב ללא השגחה.

)ב( מצא ראש המועצה או מפקח בעל חיים ללא השגחה ברחוב או בגן, רשאי הוא לשים את ידו עליו ולהחזיקו במקום שהועיד לכך ראש המועצה וחייב הוא להודיע על כך לבעלו לשם החזרתו לידיו.

)ג( בעל חיים שראש המועצה או מפקח שם את ידו עליו ומחזיק בו לפי הוראות סעיף קטן )א(, לא יוחזר לידי בעלו אלא לאחר ששולמו למועצה דמי החזקתו בסכום שקבע ראש המועצה בחשבון שנמסר לו; תעודה מאת ראש המועצה בדבר סכום ההוצאות לתשלום תהווה ראיה לכאורה לדבר.

)ד( לא יכניס אדם ולא יניח לבעל חיים, למעט כלב נחיה, להיכנס לתוך בית קפה, מקום עינוג או לכלי רכב ציבורי.

פרק ט': שמירת חזיתות בתים וחדרי מדרגות

הגדרות

62. בפרק זה -

"בית" -לרבות מבנה הבנוי על מגרש, בנין וחלק ממנו, בין שהוא בנוי אבן, בטון, טיט, ברזל או עץ, ובין חומר אחר, וכולל בית משותף, בית דירה, בית עסק ובנין ציבורי, בין שהם תפוסים ובין שאינם תפוסים, וכן שטח קרקע שעיקר שימושו עם הבית כחצר או כגינה או לצורך אחר של אותו בית;

"שיפוץ" -לרבות תיקון, שיפור וחירוש של בית וכולל עבודת צביעה, טיח, סיוד, סתימה, מילוי, ציפוי, שינוי מקום צנרת חיצונית, ריצוף או תיקוני בניה, עבודות להגנה מפני חלודה, מפני רטיבות או מים, וכן הריסה או סילוק דבר הפוגע במראה החזית של חלק מהבית וקירות חיצוניים של אותו חלק, לרבות הסרת מרזב המותקן על גבי קיר  או חלק אחר של הבית הנשקפים אל רחוב או גינה;

"שיפוץ מקומי" -עבודות צביעה, טיח, סיוד, ניקוי, סתימה או מילוי, שינוי מקום צנרת חיצונית, עבודות להגנה מפני חלודה, מפני רטיבות או מים, וכן הריסה או סילוק כל דבר הפוגע במראה החזית של חלק מהבית וקירות חיצוניים של אותו חלק, לרבות הסרת מרזב המותקן על גבי קיר או חלק של הבית הנשקפים אל רחוב או גינה;

"חזית קדמית" -חלק מבית או ממבנה הנשקף אל רחוב או גינה, לרבות חלון, מרפסת, גדר, קיר, קיר תומך וקיר אחר.

חובת נקיון

63. בעל בית יחזיק את חזית ביתו וחדר המדרגות שבו במצב נקי.

דרישה לניקוי חזית הבית וחדר המדרגות

64. )א( ראש המועצה או המפקח רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל בית לנקות את חזית ביתו, לפי ההוראות שבהודעה, או לעשות עבודה אחרת הדרושה לדעת ראש המועצה או המפקח לנקיון חזית הבית וחדר המדרגות שבו, בזמן הנקוב בהודעה.

)ב( לא ציית בעל בית להודעה כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה כדרוש ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל בית.

)ג( תעודה מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות כאמור תהווה ראיה לכאורה לדבר.

שמירת חזיתות

65. בעל בית והמחזיק בו חייבים לשמור על המצב התקין והמראה הנאה של חזית הבית וחדר המדרגות.

הודעה לשיפוץ

66. )א( ראש המועצה או המהנדס רשאי לדרוש מבעל בית, בהודעה בכתב, לבצע בחזית הבית עבודות שיפוץ כמפורט בהודעה.

)ב( ראש המועצה או המהנדס רשאי לדרוש ממחזיק בבית, בהודעה בכתב, לבצע בבית או בחזית החלק שבו הוא מחזיק, עבודות שיפוץ מקומי כמפורט בהודעה.

)ג( בהודעה לפי סעיפים קטנים )א( או )ב(, רשאי ראש המועצה או המהנדס לקבוע תנאים, פרטים ודרכים לביצוע העבודות והתקופה שבה יש לבצען, וכן הוראות בנוגע לחומרים, לצבעים ולאופן ביצוע העבודות.

שיפוץ על פי היתר

67. לא ישפץ אדם בית אלא על פי הודעת שיפוץ כאמור בסעיף 66 או לפי היתר מאת ראש המועצה או המהנדס, ובהתאם לתנאים ולהוראות שנקבעו בהם.

שיפוץ בידי המועצה

68. )א( נדרש אדם בהודעה לבצע עבודות שיפוץ או שיפוץ מקומי ולא ביצען או לא השלימן תוך התקופה שנקבעה בהודעה או ביצע עבודות  ללא היתר או ביצע עבודות שיפוץ הפוגמות בצורה החיצונית האחידה של הבית או שיפץ חזית בית שלא לפי התנאים וההוראות שנקבעו בהודעה או בהיתר, רשאי ראש המועצה לבצע את העבודות או להרוס, לשנות או לתקן את העבודות שנעשו, לפי הענין, ולגבות מאת  אותו אדם את ההוצאות שהוציאה המועצה לשם כך.

)ב( ביצע ראש המועצה עבודות שיפוץ בחזית בית משותף, רשאי הוא לגבות את ההוצאות מנציגות הבית או מבעלי הדירות, בהתאם לשיעור המוטל עליהם לפי הוראות חוק עזר זה.

)ג( תעודה מאת ראש המועצה או המהנדס על סכום הוצאות הביצוע כאמור תהווה ראיה לכאורה לדבר.

הוצאות שיפוץ

69. )א( בהוצאות שיפוץ לפי חוק עזר זה ישאו -

)1( בבית משותף - בעלי הדירות, לפי גודל שטח הרצפה של דירותיהם;

)2( בבית אחר - בעל הבית.

)ב( בהוצאות שיפוץ מקומי כאמור בסעיף 66)ב(, ישא המחזיק.

פרק י': שימור רחובות

מכשול ברחוב

70. )א( )1( לא יניח אדם, לא ישאיר, לא יקים, לא יתלה ולא יטיל ברחוב, לא יבליט מעל לרחוב, ולא ירשה להניח, להשאיר, להקים, לתלות או להטיל ברחוב או להבליט מעל הרחוב, כל דבר, אלא אם כן דרוש לעשות כן           לטעינת הדבר או לפריקתו ותוך כדי פריקתו או טעינתו ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך או אם ניתן לכך היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר;

)2( לא יניח אדם, לא יתלה ולא ירשה לאחר להניח או לתלות בכל נכס הפונה לרחוב, דבר העלול ליפול לרחוב.

)ב( ראש המועצה או המפקח רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאדם שעשה או שהרשה או שגרם לעשות דבר האסור לפי סעיף קטן )א(, לסלק את הדבר שנעשה כך.

תליית כבסים

71. לא יתלה אדם ולא ירשה לאחר לתלות כבסים ברחוב, במרפסת, בחלון או במקום אחר הפונה לרחוב, אלא אם כן קבע ראש המועצה שלא ניתן לקיים איסור כאמור והתיר תליית כבסים במקומות ובתנאים שפירט.

היתר להעמיד כסאות, שולחנות וחפצים ברחוב

72. (א)ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב  כסאות ושולחנות או להציב מעל לרחוב כיסוי לצרכי מסעדה או בית קפה, שמשיות, מאזניים אוטומטיים, מכונות לייצור גלידה או למכירת מיצים או מכונה אחרת או מכשיר כיוצא באלה; ורשאי ראש המועצה להתנות, לשנות, להתלות או לבטל היתר כאמור.

(ב)      ראש המועצה או המפקח רשאים להורות לבעל מסעדה או בית קפה או עסק אחר, לסלק כסאות

ושולחנות או חפץ אחר המוצגים על המדרכה בניגוד להוראות חוק עזר זה.

(ג)        לא סילק בעל המסעדה או בית הקפה או העסק את הכסאות והשולחנות או חפץ אחר שהניח על

המדרכה, לאחר שנדרש לעשות כך בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), רשאי ראש המועצה או המפקח לסלק את הכסאות והשולחנות או חפץ אחר, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

(ד)       ראש המועצה רשאי לתפוס ולחלט כסאות ושולחנות או חפץ אחר שהועמדו על המדרכה בניגוד

להוראות חוק עזר זה.

(ה)       היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר בשנה שבה הוא ניתן אלא אם כן צויין בו תאריך

אחר.

(ו)       מי שניתן לו היתר חייב למלא אחר התנאים שבו.

פתיחת שוחות

73. )א( לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

)ב( אדם הכורה שוחה ברחוב חייב -

)1( להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה, וכן בדגלים אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה;

)2( לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם מיד עם גמר העבודה או עם פקיעת תוקף ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

נזק לרחוב

74. )א( לא ישנה  אדם רחוב ולא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב.

)ב( אדם שעבר על הוראות סעיף קטן )א( חייב לתקן מיד את הנזק באופן ובתנאים שיקבע ראש המועצה.

)ג( נגרם נזק לרחוב עקב חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב, חייב החופר או בעל הקרקע לתקן את הנזק.

סילוק מכשול וביצוע עבודות

75. ראש המועצה רשאי באמצעות כל אדם, לסלק דבר הנמצא ברחוב בניגוד להוראות סעיף 70 ולבצע כל עבודה המנויה בסעיפים 73 ו-74. סולק דבר כאמור או בוצעה עבודה כאמור, רשאית המועצה או המפקח לגבות מהאדם החייב בסילוק הדבר או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע; תעודה מאת ראש המועצה או המפקח על סכום ההוצאות כאמור תשתמש ראיה לכאורה לדבר.

מניעת הסגת גבול ברחוב

76. הקים אדם בנין ברחוב או הניח מכשול ברחוב, רשאי ראש המועצה להסיר, להרוס או לפרק את הבנין או את המכשול ולהרחיקם מהרחוב לכל מקום שייראה לו.

פרק י"א: רכוש ציבורי

איסור פגיעה או השחתה של רכוש ציבורי

77. )א( לא יסיר אדם, לא ישחית, לא ילכלך, לא ישבור ולא יקלקל בנין, מיתקן, רכוש או חפץ, השייך למועצה או שהוקם בידיה או באישורה.

)ב( האמור בסעיף קטן )א( אינו חל  על ראש המועצה או מי שפועל על פי הוראותיו.

 

פרק י"ב: מניעת רעש

הגדרות

78. בפרק זה -

"רכב מנועי" -כהגדרתו בפקודת התעבורה;

"אזור מגורים" -לרבות אזור שהוגדר כאזור מגורים בתכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בין שקיבלה תוקף ובין שהופקדה;

"ימי מנוחה" -הימים שנקבעו בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, כימי מנוחה – תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערב יום המנוחה וסיומם עם צאת הכוכבים למחרת.

הפעלת צופרים

79. לא יפעיל אדם מרכב צופר או אמצעי אזהרה כיוצא בו בתחום המועצה, אלא אם כן התקיימו שני אלה:

(1)      הדבר דרוש לשם אזהרה או למניעת סכנה קרובה שאין למנוע אותה בדרך אחרת;

(2)       הפעלת הצופר או אמצעי האזהרה אינה נמשכת יותר מהזמן הדרוש, לפי הנסיבות.

הקמת רעש

80. (א)  לא ישיר אדם, לא יקים צעקה, ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו, טלויזיה, וידיאו, פטיפון, רשם קול, מגביר קול או מכשיר אחר כיוצא בהם בין השעות 14:00 לבין 16:00 ובין השעות 23:00 לבין 06:00 למחרת; ובימי מנוחה – עד השעה 08:00 למחרת, באחד המקומות האלה:

(1)         תחת כיפת השמים;

(2)          במקום שאינו תחת כיפת השמיים, אולם אינו סגור בכל צדדיו כלפי חוץ או שדלתותיו, חלונותיו

או פתחיו האחרים, אינם סגורים כולם;

(3)          בבנין המשמש בעיקר למגורים, בעוצמה העלולה לגרום מטרד או הפרעה למנוחת השכנים;

(ב)      על אף האמור בסעיף קטן (א), מותר לבצע פעולה כמפורט בו אגב חגיגה או שמחה באחד ממועדים אלה

ועד השעה  הנקובה לצידם:

(1)      ליל שבת – עד חצות הלילה;

(2)       מוצאי שבת – עד חצות הלילה;

(3)       ליל יום העצמאות;

(4)       מוצאי יום העצמאות – עד חצות הלילה;

(5)       ליל פורים;

(6)       מוצאי יום פורים ושושן פורים – עד חצות הלילה;

(7)       ליל שמיני עצרת ומוצאי שמיני עצרת של סוכות – עד חצות הלילה;

(8)       ליל ל"ג בעומר – עד חצות הלילה.

תיקונים ושיפוצים

81. לא יבצע אדם באזור מגורים בימי חול בין השעות 19:00 לבין 06:00 למחרת, ובימי מנוחה, עבודות בניה, תיקונים או שיפוץ, בבנין המשמש למגורים ולא יתקין בו מיתקנים במשך השעות כאמור, זולת אם הפעולה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה לבטחון הציבור או להסרת סכנה כאמור.

בניה בימי חול ובערבי שבת וחג

82. לא יפעיל אדם מכונה או מכשיר אחר באזור מגורים בימי חול בין השעות 19:00 לבין 06:00 למחרת ובימי מנוחה, לצרכי חפירה, בניה או כיוצא בהם, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה לבטחון הציבור או להסרת סכנה כאמור או לשם ביצוע עבודה שראש המועצה אישר לגביה מראש ובכתב, כי חשיבותה הציבורית מחייבת את ביצועה במועדים האמורים.

מכלי מתכת

83. לא יטלטל אדם באזור מגורים בימי חול בין השעות 22:00 לבין 06:00 למחרת, ובימי מנוחה, פחי אשפה, מכלים, חביות וכיוצא באלה כלים, בדרך הגורמת רעש; הוראה זו אינה חלה על פינוי מכלים או מכולות בידי המועצה או בידי מי שפועל מטעמה.

פרסומת והודעות

84. לא יפעיל אדם באזור מגורים מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, כדי להפנות את תשומת הלב למכירת טובין, לאספקת שירותים, להופעה, להצגה או לשם הודעה או פרסומת.

הפעלת מערכת

85. (א)  במקום שבו מותקנת מערכת אזעקה, לא ייעשה שימוש אלא בצופר בלבד ובכפוף לתנאים אלה:

(1)  הפעלת המערכת תגרום להפעלה מבוקרת של הצופר -

(א)     באזור מגורים – עד 8 דקות;

(ב)       באזור שאינו אזור מגורים – עד 15 דקות;

(2)  לאחר פרקי הזמן הקבועים בפסקה (1) יחדל הצופר לפעול ולא יגרום אדם להמשך פעולתו;

(3)  צליל הצופר יהיה מקוטע, והפעלתו תימשך לסירוגין 30 שניות בלבד;

(4)  בזמן הפעלת האזעקה עוצמת הסירונית המותרת היא:

(א)     באזור מגורים – עד 70DB;

(ב)       באזור שאינו מגורים – עד 90DB;

(5)  בעל עסק שבו מותקנת מערכת אזעקה, אחראי לתקינותה והוא חייב לדאוג לכוננות לשם תיקון מערכת האזעקה שהתקלקלה, לפי קריאה טלפונית כמפורט בפסקה (6) מיד לאחר קבלת ההודעה על קלקול;

(6)  (א)      בעל עסק יתקין ליד דלת הכניסה לעסקו שלט בכתב ברור, המפרט את שם בעל העסק או מנהלו ומספר הטלפון שלו, וכן את מספר הטלפון של האחראי לאחזקת מערכת האזעקה, כדי לאפשר פניה אליהם להפסקת פעולת הצופר במקרה של קלקול;

(ב)      בפסקה זו, "אחראי לאחזקת מערכת האזעקה" – מי שבעל העסק התקשר עמו בחוזה לשם מתן שירות לתקינות המערכת כאמור בפסקה (5) ולהפסקת פעולת הצופר במקרה של קלקול כאמור בפסקה זו;

(7)    מתח החשמל של מערכת האזעקה יהיה 12 או 24 וולט.

(ב)  לא הופסקה פעולת הצופר בתחום פרקי הזמן האמורים בסעיף קטן (א)(1), רשאי המפקח או ראש המועצה, מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 87, לנקוט אמצעים הדרושים להפסקת פעולת הצופר, ורשאי ראש המועצה לגבות מבעלי הצופר את ההוצאות הכרוכות בפעולה כאמור.

(ג)  המועצה או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לאדם או למקרקעין כתוצאה מנקיטת פעולה להפסקת פעולות אזעקה של צופר.

סייג לתחולה

86. הוראות פרק זה לא יחולו על הקמת רעש שאינו נשמע מחוץ לתחום רשות היחיד של הגורם לו.

סמכויות כניסה, ביקורת, וסמכויות מפקח

87. (א)  מפקח רשאי בכל עת להיכנס למקום שיש לו חשד סביר להניח כי נעברת בו עבירה לפי חוק עזר זה, ולעשות כל מעשה הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

(ב)  לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

(ג)  מפקח רשאי להורות לאדם העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, כי יפסיק פעולה הגורמת לרעש; לא ביצע האדם את הוראות המפקח או לא ניתן למצוא את האדם כאמור תוך זמן סביר, רשאי המפקח להפסיק את הרעש בעצמו או לנקוט אמצעי אחר כדי למנוע רעש בלתי סביר.

מדידת רעש

88. מדידת עוצמת רעש לפי חוק עזר זה תיעשה באופן ובמכשירים כפי שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

רעש הנשמע מחוץ לאזור מגורים

89. האיסור המוטל לפי חוק עזר זה על גרימת רעש באזור מגורים, יחול גם על גרימת רעש מחוץ לאזור מגורים אם אותו רעש גורם מטרד או הפרעה באזור מגורים.

פרק י"ג: גרוטת רכב

פינוי גרוטת רכב

90. (א)  לא יעמיד אדם גרוטת רכב ברחוב.

(ב)  לא יעמיד ולא ישאיר אדם רכב ברשות היחיד, אלא אם כן הגרוטה מצויה בחצריו של אדם המחזיק בהם כדין או מנהל בהם כדין עסק של גרוטות רכב.

(ג) נמצאה גרוטת רכב ברחוב או ברשות היחיד, בניגוד להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי ראש המועצה לדרוש מבעל הגרוטה או ממחזיקה לסלקה, במועד שיקבע בדרישה, לאתר סילוק פסולת שקבע ראש המועצה כאמור בסעיף 7 לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 (להלן – אתר סילוק פסולת).

(ד)  לא סולקה גרוטת הרכב  במועד שקבע בדרישה, רשאי ראש המועצה  לסלקה באמצעות כל אדם, לאתר לסילוק פסולת, לאחר שהודעה בדבר כוונת המועצה לסלק את הגרוטה הודבקה עליה לפחות 48 שעות לפני סילוקה, במקום הנראה לעין.

(ה)  סולקה גרוטת רכב בידי המועצה כאמור בסעיף קטן (ד), ישלם בעל הגרוטה או מחזיקה למועצה את הוצאותיה לסילוק הגרוטה. תעודה מאת ראש המועצה המפרטת את סכום ההוצאות כאמור תהא ראיה לדבר.

(ו)  לא זוהה בעלה של גרוטת רכב, רשאי ראש המועצה לסלקה כאמור בסעיף קטן (ד) אם היא נמצאת באותו מקום לפחות חודש ימים ואם בנסיבות הענין סביר להניח כי בעלה ויתר עליה.

חזקה לענין השלכת גרוטת רכב

91. הושלכה גרוטת רכב בניגוד להוראות סעיף 90 רואים לענין הוראת הסעיף האמור את בעלה או מחזיקה כמי שהשליכה, זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן או שגרוטת הרכב נלקחה ממנו שלא בהסכמתו.

פרק י"ג1: עקירת עצים

(תיקון התשס"ג)

הגדרות

(תיקון התשס"ג)

91א. בפרק זה –

"היתר" – היתר לעקירת עץ;

"עקירת עץ" – כריתת עץ, שבירתו, שריפתו, סילוקו, עקירתו או השחתתו בכל דרך אחרת;

"קמילה" – מצב שבו העץ הפסיק לפתח ניצנים, ללבלב או להצמיח עלים במשך שנה לפחות.

איסור לעקור עץ

(תיקון התשס"ג)

91ב. לא יעקור אדם עץ אלא לפי כל דין ולפי היתר בכתב מאת ראש המועצה; למען הסר ספק, היתר על פי כל חוק או תקנה לביצוע עבודות הכשרת קרקע או בניה, אינו מהווה היתר בהתאם לחוק זה, ואינו מייתר את הצורך בקבלת היתר כאמור בחוק זה.

תנאים למתן היתר

(תיקון התשס"ג)

91ג. ראש המועצה ייתן היתר בהתקיים אחד מאלה:

(1)     העץ נמצא בקמילה או מהווה סכנה לשלום בני אדם או לשלמות מבנים ומיתקנים, ולא ניתן למנוע את הקמילה על ידי גיזום, ריסוס או אמצעים אחרים;

(2)     העץ מהווה מטרד;

(3)     העץ מפריע לביצוע תכנית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

(4)     המהנדס שוכנע כי עקירת העץ דרושה לצורך בניה או פיתוח שטח כדין.

סמכות ראש המועצה

(תיקון התשס"ג)

91ד. ראש המועצה רשאי להתנות את מתן ההיתר בתנאי בטיחות או למניעת מטרד, ורשאי הוא להתנות את מתן ההיתר בשתילת עץ אחר במקום העץ שנעקר.

הוראות למניעת סכנה או מטרד בעץ

(תיקון התשס"ג)

91ה. (א) נוכח ראש המועצה שצמח או עץ חרגו מגבולות הנכס שבו הם נטועים, או שהם מפריעים או מסכנים חיי אדם או את בריאות הציבור באופן ישיר או עקיף, ראשי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הנכס או מהמחזיק בכנס, לכרות את העץ או לגזמו או לנקוט אמצעי אחר הדרוש לדעת ראש המועצה למניעת החריגה או הסכנה.

(ב)     בהודעה כאמור ייקבעו התקופה והתנאים שבהם יש להסיר את הסכנה או המטרד כאמור בסעיף קטן (1).

ביצוע עבודות על ידי ראש המועצה

(תיקון התשס"ג)

91ו. (א) לא מילא בעל הנכס או המחזיק בנכס אחר ההודעה כאמור בסעיף 91ה, רשאי ראש המועצה לפעול בהתאם להודעה, ולגבות את ההוצאות שנגרמו למועצה מבעל הנכס או המחזיק בנכס.

(ב)     אישר ראש המועצה, לאחר בדיקה, כי הצמח או העץ מהווה סכנה לבריאות הציבור, רשאי ראש המועצה לפעול למניעת הסכנה, ולגבות את ההוצאות שנגרמו למועצה מבעל הנכס או המחזיק בנכס, אשר בתחומו נמצא העץ או הצמח.

 

(תיקון התשס"ג)

91ז[i]. אין היתר על פי חוק עזר זה מיתר היתר הדרוש על פי כל דין לכריתת עצים.

פרק י"ד: שונות

איסור הפרעה

92. לא יפריע אדם לראש המועצה, למהנדס או למפקח, במילוי תפקידם לפי חוק עזר זה.

קטינים

93. הממונה או האפוטרופוס של אדם שהוא למטה מגיל 18, אחראי לכך שהקטין לא יגרום למפגע האסור לפי חוק עזר זה.

תאגידים

94. מנהלי תאגיד או בעליו יהיו אחראים אישית שהתאגיד לא יגרום למפגע אמור לפי חוק עזר זה.

מסירת הודעות

95. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים  מסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הדרישה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת או פורסמה באחד העיתונים הנפוצים בתחום המועצה.

סמכות כניסה

96. ראש המועצה, מהנדס או מפקח, רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכס או למקום בתחום המועצה, כדי לבדוק או לבקר את הנכס או מיתקן תברואה שבו, ולבצע כל הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט את הצעדים הדרושים לקיומן.

הודעה לביצוע

97. )א( כל הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע העבודה ואת המועד שבו יש לבצעה.

)ב( מי שנמסרה לו הודעה כאמור חייב לקיימה לכל פרטיה, להנחת דעתו של ראש המועצה או המפקח. תוקפה של הודעה כאמור הוא עד למילויה.

עונשין

98. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 1,400 שקלים חדשים ואם העבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 55 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה.

שמירת דינים

(תיקון התשס"ג)

99. חוק עזר זה אינו גורע מתוקפם של חוקים נוספים, והיתר על פי חוק עזר זה אינו מייתר את הצורך בקבלת היתרים על פי כל דין.

תוספת ראשונה

 

(סעיף 25 (א))

 

אגרת ניקוי

שיעורי האגרה

בשקלים חדשים

(1)            בעד ניקוי מגרש – לכל 500 מ"ר או חלק מהם                                                                         500

(2)            בעד ניקוי חצר  - לכל 500 מ"ר או חלק מהם                                                                           300

(3)            בעד ניקוי מגרש – לכל 500 מ"ר או חלק מהם, כשיש צורך                                                                                     להשתמש בטרקטור                                                                                                                 700

(4)            בעד סילוק פסולת על ידי משאית – לכל משאית                                                                    500

(5)            בעד ניקוי חצר של מפעל , בית מלאכה או חנות – לכל 1 מ"ר                                  לפי הוצאות המועצה

לחודש או חלק ממנו                                                                                                בתוספת 15% תקורה,

לפי חשבון שיגיש ראש

המועצה

תוספת שניה

 

(סעיף 3)

 

אגרה בעד פינוי אשפה של מפעל

 

פינוי בידי המועצה מעבר לכמות הקבועה בסעיף 36 באמצעות כלי אשפה                              לפי חשבון שיגיש ראש

של מפעל, בין שכלי האשפה מלא ובין שאינו מלא                                                                   המועצה בתוספת תקורה

של 15%

כ"ג בטבת התשנ"ה (26 בדצמבר 1994)

מוטי דביר

ראש המועצה המקומית

כפר ורדים

 

 

 


[i] במקור פורסם סעיף זה ללא כותרת.