Print this page
רביעי, 14 מרס 2018 10:01

חוק עזר - שירותי שמירה ואבטחה

חוק עזר לכפר-ורדים (שירותי שמירה ואבטחה), התשע"ז-2016

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות[1] (להלן – הפקודה), מתקינה מליאת מועצת המועצה המקומית כפר ורדים חוק עזר זה:


הגדרות

1.      בחוק עזר זה:

"בניין" - מבנה בתחום המועצה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל המחובר לו חיבור של קבע;

"היטל שמירה" - היטל המיועד למימון שירותי השמירה;

"מדד" - מדד המחירים הכללי לצרכן, שמתפרסם מזמן לזמן על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מחזיק" - המחזיק בתחום המועצה בנכס כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג- 1953[2] (להלן- הצו),  לעניין חיוב הארנונה;

"מפקח על השמירה" - עובד המועצה שראש המועצה מינה לפקח על שירותי השמירה לפי חוק עזר זה;

מ"ר- מטרים רבועים;

"נכס" - כהגדרת "נכסים" בצו;

"המועצה" – המועצה המקומית כפר ורדים;

"ראש המועצה" - לרבות עובד המועצה שראש המועצה אצל לו מסמכויותיו כולן או חלקן לעניין חוק עזר זה, לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונתם), התשל"ה-1975[3];

"שירותי שמירה" - שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, לרבות שכירות שירותי שמירה ואבטחה מגוף העוסק בתחומים האמורים.

הפעלת שירותי שמירה

2.     (א)      המועצה רשאית להפעיל שירותי שמירה בתחומה ולגבות היטל בשל כך.

(ב)       שירותי השמירה יהיו נתונים לפיקוחו של המפקח על השמירה.

פרסום

3.       ראש המועצה יפרסם הודעה על הפעלת שירותי שמירה לידיעת הציבור בלוחות המודעות של המועצה, בעיתון המקומי ובאתר האינטרנט של המועצה.

היטל שמירה

4.      (א)     הפעילה המועצה שירותי שמירה כאמור בסעיף 2(א), ישלם המחזיק בנכס למועצה היטל שמירה בשיעור הקבוע בתוספת.

(ב)     היטל השמירה יחושב לפי שטח הבניין שבנכס במ"ר.

(ג)     מחזיק בנכס, הזכאי להנחה מארנונה כללית מסוג ההנחות המנויות בתקנות 2 ו-7 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993[4] (להלן - תקנות הנחה מארנונה), יהיה זכאי, לפי העניין, להנחה מהיטל שמירה בשיעור זהה לשיעור ההנחה שלה הוא זכאי כאמור.

(ד)     מתן הנחה מהיטל שמירה כאמור בסעיף קטן (ב) יהיה טעון אישור של ועדה מקצועית שתכלול את המנהל הכללי של המועצה, היועץ המשפטי של המועצה או נציגו וגזבר המועצה או עובד בכיר מטעמו; החלטות הוועדה אינן טעונות אישור של המועצה, ואולם יונחו על שולחנה.

(ה)     מחזיק בנכס הזכאי להנחות שונות לפי תקנות הנחה מארנונה, תינתן לזכאי הנחה, הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.

סייג להטלת ההיטל

5.     המועצה תהיה רשאית לגבות את היטל השמירה אם התקיימו כל אלה:

(1)  התקבלה החלטה במועצת המועצה על הפעלת שירותי שמירה;

(2)  ראש המועצה אישר את החלטת המועצה כאמור בפסקה (1);

(3)  בדעת המועצה להפעיל שירותי שמירה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים.

פטור מתשלום ההיטל

6.       שומר השומר בפועל מכוח חוק עזר לכפר ורדים (הסדרת השמירה), התשנ"ד-1994[5], יהיה פטור מתשלום ההיטל על פי חוק עזר זה.

תשלום ההיטל

7.      ההיטל ישולם בתדירות ובמועדים כפי שתקבע המועצה ולפי לדרישת התשלום שתשוגר למחזיקים; המועצה רשאית להטיל את חיוב ההיטל כחיוב דו-חודשי יחד עם חיוב הארנונה הכללית התקופתי ובדרך שבה מוטלת ונגבית הארנונה כאמור.

מסירת הודעות

8.     הודעות ודרישות תשלום ההיטל יומצאו למחזיק במצורף להודעות ודרישות התשלום של הארנונה.

הצמדה למדד

9.     הסכומים הקבועים בתוספת יעודכנו לפי תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), התשע"ג-2013[6].

מגבלת גבייה

10.    מיום ב' בטבת, התשע"ז (31 בדצמבר 2017), הטלת היטל לפי חוק עזר זה תהיה טעונה אישור מליאת המועצה ושר הפנים או מי מטעמו.

ביטול

11.    חוק העזר לכפר ורדים (שירותי שמירה), התשס"ז-2006[7] (להלן - חוק העזר הקודם) – בטל.

תחילה

12.          תחילתו של חוק עזר זה ביום ג' בטבת, התשע"ז (1 בינואר 2017).

הוראת שעה

הוראות מעבר

13.       היטלים שהוטלו  כדין לפי חוק העזר הקודם יראו אותם כאילו הוצאו מתוקף חוק עזר זה.

 

תוספת

(סעיף 4)

 

 

שיעורי ההיטל
בשקלים חדשים

לפי שטח הבניין שבנכס במ"ר, לשנה

2.12

 

__ ב___ התשע"ו (__ ב____ 2016)

(חמ 8-113)

סיון יחיאלי

ראש המועצה המקומית כפר ורדים

 


[1]               דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

[2]           ק"ת תשי"ג מס' 369 מיום 25.6.1953 עמ' 1174.

[3]           ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 211.

[4]           ק"ת תשנ"ג מס' 5503 מיום 25.2.1993 עמ' 419.

[5]           חש"ם 522, תשנ"ד )14.6.1994(, עמ' 210.

[6]           ק"ת תשע"ג מס' 7209 מיום 8.1.2013 עמ' 584.

[7]           חש"ם  698, התשס"ז )27.11.2006(,  עמ' 142.