מאגר יועצים

הארכת מועד אחרון להרשמה – עד ליום 31 ביולי 2018

מועצה מקומית כפר ורדים מנהלת מאגר יועצים בתחומים שונים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח -1987 ובהתאם לנוהל משרד הפנים מס` 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (להלן: "המאגר").

מובהר, כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות לאיזה מהרשימות כדי להבטיח ליועץ את רישומו ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו להענקת שירותים כלשהם. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו״מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים.

יש למלא את הבקשה להיכלל במאגר היועצים ולהגישה בליווי המסמכים הנדרשים עד ליום 31 ביולי 2018  בשעה 15:00.

לצפייה בהזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים- לחץ כאן.

לצפייה בחוזה יעוץ- לחץ כאן.

לצפייה באישור קיום ביטוחי- לחץ כאן.

 

להלן שלבי הגשת המועמדות להיכלל במאגר:

שלב א`: יש להוריד את המסמכים הבאים:

              מסמך א'- בקשה להיכלל במאגר יועצים כללי - לחץ כאן.

              מסמך ב'- תצהיר בהתאם לסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים- לחץ כאן.

              מסמך ג'- נוהל בדיקה למניעת חשש לניגוד עניינים- לחץ כאן.

שלב ב` : מילוי המסמכים משלב א' לעיל,  על כלל הפרטים הנדרשים שם, חתימה בכל עמוד וצירוף כלל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים.

שלב ג` : סריקה של הטפסים והמסמכים שמולאו בשלב ב` לקובץ PDF אחד שגודלו לא יעלה על 10 MB.

שלב ד` : מילוי הטופס שלהלן (טופס אלקטרוני) וצירוף קובץ ה-PDF משלב ג`

שלב ה` : אישור הצהרת המציע  (סימון ),  ושליחה.

הודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תפורסם באתר המועצה. באחריות המציע לעקוב אחר הפרסום באתר האינטרנט של המועצה.

הערה: המועצה תעדכן את רשימת היועצים במועד לפי שיקול דעתה, אך לא יותר משנה מהמועד האחרון להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים.

עוד בקטגוריה זו: מכרזים »