פרוטוקול ישיבת מועצה מס 02/18

 

 

 

 

 

p0118