ישיבת הוועדה לענייני ביקורת 3/16 מתאריך 09.08.16

 

10/08/16

ישיבת הוועדה לענייני ביקורת 3/16 מתאריך 09.08.16  

משתתפים:  ציפי דיקמן ומאיר גרינפלד (יו"ר)

נושאים על סדר היום:

דוחו"ת ביקורת רואי חשבון ורדי לוטברך ושות, נציגי משרד הפנים  על פעילות המועצה ב-2015 :
1. דו"ח כספי  שנתי מבוקר ל-31.12.15 .
2. דו"ח ביקורת מפורט ל - 2015    הכולל ממצאים המצביעים על חריגה מהנחיות המחייבות רשות מקומית.

להלן:  הערות וועדת הביקורת לדוח"ות הנ"ל:

א.      הערות לדו"ח הכספי:
א1 .  כללי-  המבקרים מציינים לטובה ,שהדוחו"ת הכספיים שהוכנו ע"י מחלקת הכספים של המועצה, משקפים באופן נאות , בהתאם להנחיות משרד הפנים, את המצב הכספי של המועצה ליום 31.12.15 , ואת התקבולים והתשלומים והגרעון/עודף לתאריך הנ"ל .

א 2.  מהדו"ח עולה שבשנת 2015 היקף התקבולים והתשלומים בתקציב הרגיל דומה לזה שהיה ל 2014 כ- 46 מש"ח. בגרעון בתקציב הרגיל חלה ירדה קלה והסתכם ב- 2015 בכ-  250 אלף ש"ח בלבד.  ניתן לומר היקף הפעילות הריאלית לא השתנה ב- 2015  בהשוואה ל-2014 .

ב.      הערות לדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2015 :
להלן רשימת הליקויים בעבודת המועצה המוזכרים בדו"ח המבקר:

ב1.  וועדות הרשות אינן מתכנסות בתדירות הנדרשת .
 לפי החוק על הוועדות להתכנס לפחות אחת ל- 3 חודשים כלומר לפחות 4 התכנסויות לשנה. 
לדוגמא: ועדת   בטחון התכנסה ב- 2015 פעמיים בלבד . 
ב2 . בנוסף להערה בדו"ח הביקורת יש לציין  שעל פי הנחיות משרד הפנים על כל אחת מהוועדות להתכנס לפי זימון בכתב שנשלח לפחות 48 שעות לפני מועד הישיבה.  כמו כן כל התכנסות יש להוציא פרוטוקול בכתב בחתימת יו"ר הוועדה המופץ בתחילה לחברי הוועדה, ואם אין הערות לחברי הוועדה, הפרוטוקול מופץ לכל חברי המועצה ולעובדים הבכירים במועצה.
רוב הפרוטוקולים גם אינם מובאים לידיעת הציבור באתר המועצה, כמתחייב מהחוק לחופש המידע
בבדיקה ראשונית של  וועדת ביקורת  נמצא שהנחיות משרד הפנים לא מתקיימות נכון לאוגוסט  2016. 
הוועדה מצפה שהמבקרת תבדוק
ההתנהלות הפורמאלית של וועדות המועצה (חובה ורשות).

ב3    בפרק ב' ממצאי ביקורת מציין המבקר ש- "לא נמצאו ממצאים עיקריים" . במילים אחרות ההתנהלות הכללית של המועצה טובה לדעת המבקר.

ב6 . מעקב אחרי תיקון ליקויים משנים קודמות  –  חלק מהערות תוקנו באופן מלא או חלקי. שני ליקויים עדיין לא תוקנו : א. וועדות החובה לא מתכנסות כנדרש בהנחיות (ראו ס' ב2.). 
ב. ל- 6 עובדים נצברו ימי חופשבה בין 20 ל-80 יום מעבר למותר על פי החוק .

ב7. ביקורת תקציב רגיל והקציבים הבלתי רגילים- אין למבקר הערות מהותיות.

ב8. מערך הגבייה –אין ממצאים שליליים מיוחדים

יש לציין לטובה ששעורי הגביה מגיעים ל- 98% מהחוב הכולל ול 99% מהחוב השוטף. נתון שאין לא אח ורע , לפחות במקובל באיזור הצפון.     יחד עם זאת יש לציין, שלפי נתוני הדו"ח חובות ארנונה מגיעות לסך של 1,055,000 ₪ , כאשר סך החייבים מגיעים ל-210 מקרים מהם 127 חייבים בגין שנים קודמות . עומק החוב – רוב החוב, כ 65%  הינו מעל לשלוש שנים , הוועדה מבקשת מהיועץ המשפטי  דוח מפורט של כל הפעולות המשפטיות שהתבצעו כנגד כל חייבי הארנונה אשר לא הסדירו את חובם באמצעות תשלומים עתידיים. 

ב9 .  השתתפות בתקציב הג"א – אין הערות מיוחדות .

רשם: מאיר גרינפלד