ישיבת הוועדה לענייני ביקורת 1/15 מתאריך 26.7.15

 

ישיבת הוועדה לענייני ביקורת 1/15 מתאריך 26.7.15

משתתפים:  ציפי דיקמן, עופר כהן  ומאיר גרינפלד (יו"ר)

נושאים על סדר היום:

  1. ביצוע הערות הוועדה מ 18.2.14 .
  2. ביצוע הערות הוועדה מ 28.10.14 .
  3. אתר המועצה

 

1.         ביצוע המלצות  הוועדה מ 18.2.14

1.1  מינויי למבקר לרשות  - הואיל והחוק מחייב כל רשות מקומית למנות מבקר לרשות, כמינוי חובה, המליצה הוועדה למועצה לצאת מידית למכרז פומבי על מנת למנות מבקר לרשות .
נכון להיום כשנה וחצי לאחר מתן ההמלצה טרם מונה מבקר למועצה.

1.2 .     דו"ח מבקר המדינה מינואר 2014 - בפרסום "מכרזים שאינם פומביים (מכרזי זוטא) והיבטים בהתקשרויות בפטור ממכרז ברשויות מקומיות" מינואר 2014 מציין המבקר לגבי כפר ורדים שתי הערות :

א.         ניהול ספר הספקים.

ב.         התקשרויות עם יועצים חיצוניים בפטור ממכרז

בישיבת מועצה בינואר 2014 התחייבה הנהלת המועצה    להפנים את הערות מבקר המדינה . המועצה תכין ותנהל ספר ספקים כנדרש בתקנות המכרזים, או, לחילופין, לא תצא למכרזי זוטא, אלא רק למכרזים פומביים . כמו כן  המועצה תעסיק מומחים  שהתקבלו לעבודה ללא מכרז רק לאחר שתוודא כי יש בידיה את כל האישורים הנדרשים להוכחת מומחיותו של המומחה כפי שנדרש בתקנות חוק המכרזים ובהתאם להערות מבקר המדינה .

הואיל וטרם התמנה מבקר פנים למועצה אין ביכולת הועדה לוודא האם החלטת המועצה בוצעה כרוחה וכלשונה. 

1.3 .     דוחות מבקר הפנים לשנת 2013

הדוחות הועברו ע"י המבקרת לידי ראש המועצה בסוף שנת 2013  שהיה חייב להעבירם לידי הוועדה לעינייני ביקורת על פי החוק תוך 6 חודשים.
המלצת הוועדה היתה - הדוחות מצויים בידיו של ראש המועצה. ראש המועצה מתבקש בזאת להעביר את הדוחות, כולל הערותיו, לידי הוועדה, כנדרש על פי החוק.

נכון להיום ראש המועצה , בניגוד לנדרש בעל פי החוק, לא העביר לידי הוועדה את הדוחות הנ"ל.

2. ביצוע המלצות הוועדה מ -28.10.14   בה דנה הוועדה בדוחו"ת ביקורת רואי חשבון ורדי לוטברך ושות, נציגי משרד הפנים  על פעילות המועצה ב-2013 :

2.1 וועדות הרשות אינן מתכנסות בתדירות הנדרשת .
 לפי החוק על הוועדות להתכנס לפחות אחת ל- 3 חודשים כלומר לפחות 4 התכנסויות לשנה.

 נכון ליולי 2015  לא חל שיפור בעבודת הוועדות.  לא במספר ההתכנסויות ולא באופי ההתנהלות של הוועדות.
המלצת הועדה מפברואר 14 להנהלת המועצה  שהיועץ המשפטי יציג בישיבת מועצה מיוחדת את הנחיות משרד הפנים להתנהלות עבודת וועדות המועצה  לא בוצעה.  

2.2 ביצוע שאר ההמלצות של נציגי משרד הפנים – לא ניתן לבדוק ביצוע המלצות אלה כל עוד אין מבקר פנים.

3.  אתר המועצה באינטרנט-
 אתר המועצה אמור לשקף בזמן אמיתי את עבודת המועצה כולל עבודת וועדות המועצה. שקיפות ומידע לתושב הינם נדבך חשוב בעבודת המועצה אל מול התושבים.  אולם, ולא פחות חשוב,  גם תנאי הכרחי לניהול יעיל ותקין
הערה שלנו בסעיף 2.1 משתקפת גם באתר המועצה. מפירוט הפרוטוקולים של ועדות המועצה באתר המועצה, ניתן ללמוד שחלק מראשי הועדות אינם מנהלים אותם בצורה תקינה, ובניגוד לכללי מינהל תקין (שחלק מהם מפורטים בהנחיות משרד הפנים).  האחריות לכך נופלת קודם כל על ראשי הוועדות אולם גם על  מזכיר המועצה (לתשומת לבו של אביעד)  וראש המועצה.

לפי פירוט הפרוטוקלים באתר המועצה לשנת 2014 , נראה שעל פניו, התקיימו דיונים ב 2014  רק בועדה לאיכות הסביבה , בועדה לאזרחים ותיקים ובועדה לעינייני ביקורת.  מפירוט לשנת 2015 התקיימו דיונים רק בוועדת ביטחון(דיון אחד בלבד) , בוועדה לאיכות סביבה (דיון אחד בלבד) , בוועדת גיל שלישי, בוועדת מכרזים (דיון אחד בלבד, וכמשתתף בדיוני הוועדה אני יכול להעיד שהשתתפתי לפחות ב 4 דיונים מתחילת 2014 ).

ברשימת הפרוטוקולים אין אף פרוטוקול  בשנים 2014-2015 של הוועדות הבאות :הנהלה, תרבות, פרוייקטים קהילתיים,חינוך וספורט.

האחריות למחדל נופלת בראש ובראשונה על  ראשי הועדות: סיון (ועדת הנהלה, ועמותת חוויה), נורית (פרוייקטים קהילתיים), דבירה (ספורט , תרבות).
בנוסף יש לציין שלועדת חינוך, שהינה ועדת חובה חשובהבמיוחד , לא רק שאין פרוטקולים, אלא גם אין יו"ר מזה תקופה .  יש לזכור שחינוך פורמאלי וא – פורמלי הינו אולי הנושא החשוב ביותר בעיני תושבי הכפר וגם מהווה הנושא התקציבי הכבד ביותר.

המלצת הועדה: על המועצה לפעול לשיפור מידי בעבודת הוועדות שיבוא לידי ביטוי באתר המועצה וכן למנות מידית יו"ר לועדת חינוך.

 

  1. הסעות ציבוריות תלמידים   לבית ספר קשת-
    לועדת ביקורת הגיעו תלונות ומכתבים (ראו נספחים) של הורים לילדים הלומדים בבית ספר קשת על האיכות הירודה עד כדי סכנת חיים של ההסעות הציבוריות .  בביה"ס היסודי "קשת", פועל מערך הסעת תלמידים של אוטובוסים ("נתיב אקספרס" )  המסיעים בכל יום כ-100 תלמידים מביתם לבית הספר וחזרה. ולטענת ההורים, לא היה כמעט יום, שבו לא היו  תקלות בנושא התחבורה מבית הספר.
    לדעת הועדה, הנהלת המועצה, ובעיקר ראש מח' חינוך במועצה, לפעול מידית לשיפור דרסטי שיבטיח נסיעה בטוחה ונוחה לתלמידי בית ספר קשת  בשנת הלימודים הקרובה.

 

 

 

 

רשם: מאיר גרינפלד