ישיבת הוועדה לענייני ביקורת 2/15 מתאריך 05.08.15

12/08/15

 

ישיבת הוועדה לענייני ביקורת 2/15 מתאריך 05.08.15

משתתפים:  עופר , מאיר גרינפלד (יו"ר)

מוזמנים:      אילן ורותי - גזברות

נושאים על סדר היום:

  1. חובת שמירה של תושבים הפטורים מתשלום היטל שמירה .
  2. חוסר התאמה בין משלמי ארנונה לצימרים /בתי הארחה ופרסומים של צימרים/התי הארחה באינטרנט  .

1.         פטורים מתשלום היטל שמירה

1.1  בבדיקה שנעשתה ע"י הועדה  בגזברות ובמח' ביטחון נמצא שב 2015 כ- 13  תושבים הפטורים מתשלום היטל שמירה לא בצעו את השמירה בפועל.  לטענת תושיה " .....התושבים לא חוייבו כתוצאה מאי הבנה במח' הגבייה וגם לא נקראו לשמירה כי לא היה בידינו טופס עדכני".

יובהר, כי בפגישה שנערכה עם גזבר המועצה נמסר לחברי הועדה כי כל 13 התושבים חתמו בטווח השנה החולפת (מהיום בו חודשה  גביית היטל השמירה מכח חוק העזר) על בקשה להצטרף לצוות הכוננות/אבטחה של הישוב (במקום לשלם היטל שמירה).

כמו כן, נמסר לחברי הועדה ע"י גזבר המועצה, כי  קב"טית המועצה הונחתה לזמן את כל 13 התושבים שחתמו על הבקשה לביצוע משימות שמירה בישוב, ומי שיסרב לבצע משימות שמירה יחויב בהיטל שמירה לכל שנת 2015.

 

1.2. המלצת הועדה:
א.  מנכ"ל המועצה בתיאום עם הגזברות והביטחון יקבע נוהל שיסדיר את התיאום  הפנימי כל שכל פטור מתשלום היטל שמירה ישמור לפחות 3 שעות כל רבעון/  שעות שנתיות 12.  
ב. . ועדת ביטחון תדון בנושא ותמליץ על הדרך לניצול יעיל של שעות השמירה העומדות לרשות המועצה (לתשומת לב יורם איילון).

1.3 חוקיות גביית היטל השמירה:  הוצגה בפני חברי הועדה חוות דעת משפטית של היועצת המשפטית של מרכז השלטון המקומי, עו"ד נועה בן אריה, הקובעת כי רשות שיש בידה חוק עזר בתוקף, רשאית להמשיך לפעול לפי חוק העזר הקיים. בנוסף, שינוי בחוק העזר והתאמתו לתקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשנ"ג – 2013

ולהוראות חוזר המנהל הכללי 3102/3 י"ח בתמוז התשע"ג, 02 ביוני 02/3 )1( חוקי עזר בדבר היטל שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי (בהתאמה), יחייב את המועצה לגבות את היטל השמירה מהתושבים בצורה דיפרנציאלית (בהתאם לגודל הנכס ולכללי הזכאות להנחות בארנונה), תוך קיטון בתקציב השמירה, בשעה שהיקף התושבים שמבקשים לשמור במקום לשלם נמוך מ – 1% מכלל המשלמים.

 

  1. ארנונה של צימרים ובתי הארחה  -

2.1    בבדיקה מדגמית שנעשתה ע"י הועדה בגזברות  ובאתרי התיירות באינטרנט, נמצאו כ 16 צימרים/בתי הארחה המפרסמים באינטרנט, אך אינם כלולים ברשימת משלמי ארנונה לצימרים/בתי הארחה.   בבדיקה שנעשתה בגזברות נמצא שלמעט מקרה אחד כל הפרסומים אינם נכונים , נכון להיום.  וכן שישנם גם מס' מקרים שבהם הוצאו צווי סגירה . ניתן לסכם ולציין שהממצאים הראו שמחלקת הארנונה בגזברות עושה עבודתה נאמנה. 

2.2    המלצת הועדה -   מח' הנדסה צריכה לבדוק לפחות  אחת לשנה, את מצבת הצימרים / בתי הארחה והשטח של כל אחד מהם, הפעילים בכפר, ולעדכן את הגזברות בהתאם. 

 

רשם: מאיר גרינפלד

 

 

Last modified on ראשון, 14 פברואר 2016 12:47