ישיבת הוועדה לענייני ביקורת 3/15 מתאריך 26.10.15

 

משתתפים:  ציפי דיקמן, עופר כהן ומאיר גרינפלד (יו"ר)

נושאים על סדר היום:

דוחו"ת ביקורת רואי חשבון ורדי לוטברך ושות, נציגי משרד הפנים  על פעילות המועצה ב-2014 :
1. דו"ח כספי  שנתי מבוקר ל-31.12.14 .
2. דו"ח ביקורת מפורט ל -2014  הכולל ממצאים המצביעים על חריגה מהנחיות המחייבות רשות מקומית.

להלן:  הערות וועדת הביקורת לדוח"ות הנ"ל:

א.      הערות לדו"ח הכספי:
א1 .  כללי-  המבקרים מציינים לטובה ,שהדוחו"ת הכספיים שהוכנו ע"י מחלקת הכספים של המועצה, משקפים באופן נאות , בהתאם להנחיות משרד הפנים, את המצב הכספי של המועצה ליום 31.12.14 , ואת התקבולים והתשלומים והגרעון/עודף לתאריך הנ"ל .

א 2.  מהדו"ח עולה שבשנת 2014 היקף התקבולים והתשלומים דומה לזה שהיה ל 2013 כ- 45 מש"ח. גם בגרעון בתקציב הרגיל לא חל שינוי – כ- 0.4 מש"ח. זאת כאשר  מדד המחירים לצרכן ב- 2014- זהה לזה שהיה ב- 2013 . כלומר היקף הפעילות הריאלית לא השתנה ב- 2014  בהשוואה ל-2013 .

ב.      הערות לדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2014 :
להלן רשימת הליקויים בעבודת המועצה המוזכרים בדו"ח המבקר:

ב1.  וועדות הרשות אינן מתכנסות בתדירות הנדרשת .
 לפי החוק על הוועדות להתכנס לפחות אחת ל- 3 חודשים כלומר לפחות 4 התכנסויות לשנה. 
לדוגמא: ועדת   בטחון התכנס הבמשך השנה פעם אחת בלבד . 
בנוסף להערה בדו"ח הביקורת יש לציין שעל פי הנחיות משרד הפנים על כל אחת מהוועדות להתכנס לפי זימון בכתב שנשלח לפחות 48 שעות לפני מועד הישיבה.  כמו כן כל התכנסות יש להוציא פרוטוקול בכתב בחתימת יו"ר הוועדה המופץ בתחילה לחברי הוועדה, ואם אין הערות לחברי הוועדה, הפרוטוקול מופץ לכל חברי המועצה ולעובדים הבכירים במועצה. ועדת מל"ח בראשות ראש המועצה , למשל, התכנסה , אמנם, 4 פעמים אך לא נרשמו פרוטוקולים כלל.   הפרוטוקולים של כל הועדות, למעט ועדות איכות סביבה וביקורת, לא מופצים לכל חברי המועצה.  רוב הפרוטוקולים גם אינם מובאים לידיעת הציבור באתר המועצה, כמתחייב מהחוק לחופש המידע
הזימונים והפרוטוקולים של כל וועדות המועצה צריכים להיות מרוכזים בתיקייה מיוחדת  שתנוהל במזכירות המועצה
בבדיקת וועדת ביקורת  נמצא שהנחיות משרד הפנים לא מתקיימות נכון לאוקטובר 2015.  במטרה לשפר משמעותית את ההתנהלות הפורמאלית של וועדות   המועצה  שהינה תנאי הכרחי לפעילות יעילה של מליאת המועצה , ממליצה ועדת ביקורת  שהיועץ המשפטי ו/או מנכ"ל המועצה יציגו בישיבת מועצה מיוחדת את הנחיות משרד הפנים להתנהלות תקנית של וועדות המועצה. יש לציין שהמלצה דומה ניתנה בדו"ח הועדה על דו"ח ביקורת  2013 וחבל שהיא לא קויימה.

ב2    פניות לוועדת הרווחה – במהלך 2014 טופלו 1,644 תושבים כרבע מתושבי הכפר ירידה של
כ- 4% בהשוואה ל- 2013 בה טופלו במח' הרווחה 1,718 תושבים.

ב3   מערך השכר והעסקת עובדים – קיימת בעייה בנושא צבירת ימי חופשה – כ- 6 עובדים צברו בין 20 ל- 80 ימי חופשה מעל למותר על פי תקנות משרד הפנים.

 חריגה מהצבירה המותרת עלולה לפגוע בעבודת המועצה במידה והעובד ינצל בצורה מרוכזת את ימי החופשה שנותרו לזכותו.

ב4   ארנונה ומים -  המועצה לא בצעה בשנים 2013 ו-2014 סקר נכסים  מעודכן לצרכי ארנונה כנדרש על פי התקנות.    
הוועדה מבקשת ממחלקת גביה וממחלקת הנדסה את תוצאות הבדיקה המקדמית שעליה הוחלט בישיבת המועצה מלפני כחצי שנה (בהתאם להמלצות הועדה בראשות יורם אילון).

בנוסף, הוועדה מבקשת ממחלקת הנדסה להבהיר כיצד תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, ("רפורמת הפרגולות") מיושם בכפר ורדים והאם נקבעו נהלים בעניין זה.

 
ב5. -  קבלני שירות בתחומי השמירה , האבטחה והניקיון נוטים להפר את חוקי העבודה.  החוק קובע בפירוש כי התקשרות עם חברות קבלן אינו פוטר את מזמין השירות מאחריות לתשלום שכר הוגן ותנאים סוציאלים לעובדי הקבלן.

על המועצה להקפיד שלא להעסיק קבלנים כאלה ולקבוע סנקציות חריפות כנגד הפרת זכויות עובדים בהסכמי התקשרות עם קבלנים אלו.

הגזבר מתבקש להבהיר לוועדה אם יש גורם במועצה שבודק את תלושי השכר של עובדי הקבלן ואם לא כיצד הנושא מפוקח ע"י המועצה.

ב6 . מעקב אחרי תיקון ליקויים משנים קודמות  – יש מס ליקויים שלא תוקנו.

 

- הפרשה לדמי חופשה בספריה שטרם שולמה לפי חוק ב  2009.

-  אין עדיין הפרדת תפקידים נאותה בין יח' כ"א והגזברות.

לדעת הוועדה יש לתקן מיידית את הליקויים הנ"ל.

ב7. הרשות מפרישה לעובדים המבוטחים בקרן פנסיה 6% במקום 8.33%  כנדרש בחוק. 
לדעת הוועדה זהו מצב בלתי סביר  שיש לתקנו מיידית.

ב8. חובות ארנונה-
חובות ארנונה מגיעות לסך של 1,072,000 ₪ , כאשר סך החייבים מגיעים ל-167 מקרים . מדובר בסכום גבוה מאוד ביחס לישוב שבו אחוז הגבייה הוא מהגבוהים בארץ.
עומק החוב – רוב החוב, כ 59%  הינו מעל לשלוש שנים , כ 22% מהחוב , 237 אש"ח הינם מעל 7 שנים (כ 34 מקרים).
הוועדה מבקשת ממחלקת הגזברות דוח מפורט של כל הפעולות המשפטיות שהתבצעו כנגד כל חייבי הארנונה, מתחילת החוב ועד למועד זה. 

ב9 .  השתתפות בתקציב הג"א – ביקורת המבקר לא ברורה . על פניו אין קשר בין המספרים בדו"ח לבין המספרים בהערות 1 ו- 2.    הוועדה מבקשת מהמבקרת לבחון נתונים אלה ולעדכן את הועדה ומשרד הפנים בהתאם.  

 

רשם: מאיר גרינפלד

 

Last modified on חמישי, 21 ינואר 2016 21:33