שבת, 23 פברואר 2013 21:37

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע הוא חוק מדינה, אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999 ועוסק בהעמדת מידע מאת רשות ציבורית. תכליתו להנהיג בישראל את "מהפיכת השקיפות" באשר לפעולתן של רשויות צבוריות.

מכוח חוק זה, זכאי כל אזרח ישראלי או תושב כהגדרתו בחוק זה, לבקש בכתב מאת רשות מקומית להעמיד לו את המידע המבוקש על ידו, בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות שהוצאו מכוחו.

איזה מידע? כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

ממונה - על כל רשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק. הממונה חוק חופש המידע במועצת כפר ורדים היא ענת מינסטר, מנהלת לשכת ראש המועצה.

איזה מידע לא? כל מידע שגילויו עלול לפגוע בבטחון המדינה, יחסי החוץ, ביטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין, וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים ועוד, על פי הסעיפים המפורטים בחוק.

קבלת המידע כרוכה בתשלום אגרה שתעריפיה קבועים בתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999, המתעדכנות מעת לעת.

 

הגשת הבקשה:

כל אזרח ישראלי או תושב כהגדרתו בחוק זה (ובכלל זה אף תאגיד שהתאגד לפי דין בישראל) יידרש לבצע את הפעולות הבאות :

1. יפנה לממונה על חוק חופש המידע, ימלא טופס "בקשה להעמדת מידע לרשות הציבור", וישאירו חתום במקום.

2. לחילופין ניתן להוריד את הטופס המצ"ב למלא הבקשה ולשלחה בדואר.

3. המבקש ימתין לאישורו של אחראי על יישום חוק חופש המידע במועצה המקומית, לקבלת המידע הרצוי (תוך 60-30 ימים).

 

אישור הבקשה:

לאחר אישור הבקשה, ישלם המבקש אגרה (אשר תעודכן בהתאם לחוק) בקופת המועצה, על פי הודעה שיקבל מהממונה על החוק.

הגורם העירוני ישחרר את המידע, ימסור את החומר למבקש ויחתימו על קבלתו.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

 אגרות בחוק חופש המידע - לפרוט האגרות לחצו כאן 

 

דחיית הבקשה:

יודיע הממונה על ביצוע החוק, על החלטתו שלא לאשר העמדת המידע למבקש; בכתב.

 

זכות ערעור:

היה ולא אושרה הבקשה, זכאי המבקש לערער על ההחלטה, לבית המשפט.

 

הממונה על חוק חופש המידע:

שם:

טלפון – 04-997714 שלוחה 101

טלפון נייד – 052-3434728

דואר אלקטרוני: @k-vradim.org.il

 

להורדת הנוסח המלא של החוק לחצו כאן

 

להורדת טופס בקשה לחצו כאן